Uudiskiri nr 252 – Programm „EL tervise heaks“

Tervis-EL uudiskiri nr 252 – Fookuses

Programm „EL tervise heaks“ – suurem eelarve ja tugevam tervishoiupoliitika

Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor Anne Bucher räägib ambitsioonikast uuest programmist „EL tervise heaks“. See on sihipärane rahastamisprogramm, mille kavandatav eelarve on 9,4 miljardit eurot ning selle eesmärk on tugevdada tervishoiusüsteeme ja valmistuda tulevasteks tervishoiukriisideks ELis.

Mida on selles programmis uut?

Programm „EL tervise heaks“ on komisjoni kavandatav ambitsioonikas, eraldiseisev terviseprogramm aastateks 2021–2027. See on terviklik vastus poliitilisele nõudlusele, mille puhul võetakse arvesse nii COVID-19 kriisist kui ka varasematest terviseprogrammidest saadud õppetunde.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada programmile „EL tervise heaks“ 9,4 miljardit eurot, mida on märkimisväärselt rohkem, kui ELi terviseprogrammi (2021–2027) praegused kavandatud kulukohustused (413 miljonit eurot). Programmi suurus ja ambitsioon saadavad selge signaali selle kohta, et võtame ELi tervishoiupoliitikat tõsiselt. Suurima mõju saavutamiseks loome ka sünergia programmi „EL tervise heaks“ ja teiste ELi programmide ja fondide vahel, millel on ühised eesmärgid.

Programmi „EL tervise heaks“ abil suurendatakse ELi valmisolekut tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks ja parandatakse tervisesüsteemide säilenõtkust, et tulla toime tulevaste epideemiate ja pikaajaliste probleemidega, nagu elanikkonna vananemine ja tervisealane ebavõrdsus.

Millised on programmi „EL tervise heaks“ prioriteedid?

Praegune COVID-19 kriis on toonud selgelt esile vajaduse võtta täiendavaid meetmeid liidu tasandil, et toetada liikmesriikidevahelist koostööd ja koordineerimist. Programm „EL tervise heaks“ ühendab COVID-19 kriisist saadud õppetunnid ja jätkuva töö selliste pikaajaliste terviseprobleemidega nagu vähktõbi, vaktsineerimine ja ravimid. Programmil on kolm prioriteeti:

  • kaitsta ELis elavaid inimesi tõsiste piiriüleste terviseohtude puhul ja parandada kriisiohjesuutlikkust;
  • teha ravimid, meditsiiniseadmed ja muud olulised tooted kättesaadavaks ja taskukohaseks ning
  • tugevdada tervishoiusüsteeme ja toetada tervishoiutöötajaid, eelkõige tervise edendamise ja haiguste ennetamise kaudu.

Lisaks kriisideks valmisolekule ja neile reageerimisele käsitletakse programmis ka muid olulisi ja pikaajalisi probleeme, nagu tervisealane ebavõrdsus, tervishoiusüsteemide suutlikkuse ebaühtlane jaotumine või mittenakkuslikud haigused, nagu vähktõbi.

Programm peab olema dünaamiline ja paindlik, et kohanduda vastavalt uutele tekkivatele probleemidele, ning vastama ELi ja selle liikmesriikide muutuvatele vajadustele. Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm aitab meil seada õigeid prioriteete.

Millised on järgmised sammud?

Kui ettepaneku üle on aru peetud ning liikmesriigid ja Euroopa Parlament on selle vastu võtnud, on meil kavas käivitada programmi „EL tervise heaks“ erimeetmed alates 1. jaanuarist 2021. Peame hakkama varakult keskenduma kriisiohjemeetmetele.