Informacinis biuletenis Nr. 240. Skiepijimas

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 240. Dėmesio centre

Dešimt veiksmų siekiant visiems skirto skiepijimo

Rugsėjo 12 d. Europos Komisija ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) surengė Visuotinį aukščiausiojo lygio susitikimą dėl skiepijimo, kurio tikslas – pradėti mažinti ligų, kurių galima išvengti skiepijant, plitimą ir užkirsti kelią klaidingai informacijai apie skiepus. Diskusijos yra apibendrintos toliau nurodytuose veiksmuose ir pranešimuose.

Visi turėtų turėti galimybę apsisaugoti nuo ligų skiepais. Nepaisant to, kad yra sukurta saugių ir veiksmingų skiepų, pasauliniams skiepijimo rodikliams žalą daro tai, kad stinga galimybių juos gauti, pritrūksta skiepų, plinta klaidinga informacija, deramai neįvertinama ligų rizika, visuomenė vis mažiau vertina skiepų svarbą, nebenorima investuoti į skiepus. Skiepijimas neginčijamai yra viena iš veiksmingiausių visuomenės sveikatos intervencinių priemonių. Turime stengtis išlaikyti sunkiai pasiektus skiepijimo privalumus, tačiau taip pat dėti daugiau pastangų, kad būtų sukurtos veiksmingos ir nešališkos sveikatos sistemos, ir sumažinti išvengiamų ligų padarytą žalą ir kančias. Tai apima ir būtinas investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant rasti medicininių problemų sprendimų kuriant naujus ir tobulinant esamus skiepus.

Diskusijų rezultatai ir veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų galima skiepyti visus, ir išnaikinti ligas, kurių galima išvengti skiepijant

 1. Skatinti pasaulinę politinę lyderystę ir įsipareigojimą skiepyti, kurti veiksmingą bendradarbiavimą ir partnerystę su sveikatos priežiūros institucijomis, sveikatos srities specialistais, pilietine visuomene, bendrijomis, mokslininkais ir pramonės atstovais tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kad užtikrinant nuolatinį didelį skiepijimosi mastą būtų apsaugoti visi bet kur esantys žmonės.
   
 2. Užtikrinti, kad visos šalys būtų parengusios nacionalines imunizacijos strategijas ir jas įgyvendintų, kad būtų stiprinamas jų finansinis tvarumas, atsižvelgiant į pažangą, padarytą siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, nė vieno gyventojo nepaliekant nuošaly.
   
 3. Kurti patikimas ligų, kurių galima išvengti skiepijant, ypač tų, kurias siekiama išnaikinti visame pasaulyje, stebėjimo sistemas.
   
 4. Šalinti pagrindines abejones dėl skiepijimo, didinti pasitikėjimą skiepijimu, taip pat rengti ir įgyvendinti faktais pagrįstas intervencines priemones.
   
 5. Pasinaudoti skaitmeninių technologijų galiomis, kad būtų sustiprinta skiepijimo programų vykdymo stebėsena.
   
 6. Remti mokslinių tyrimų srities pastangas, kad būtų nuolat gaunama duomenų apie skiepų veiksmingumą ir saugą bei skiepijimo programų poveikį.
   
 7. Toliau dėti pastangas ir skatinti investicijas, įskaitant naujus finansavimo modelius ir paskatas, naujų arba patobulintų skiepų ir tiekimo prietaisų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje.
   
 8. Mažinti skiepų trūkumo riziką gerinant skiepų prieinamumo stebėsenos, prognozavimo, pirkimo, tiekimo ir kaupimo sistemas ir bendradarbiaujant su gamintojais ir visais platinimo grandinės dalyviais, siekiant kuo geriau panaudoti gamybos pajėgumus arba juos padidinti.
   
 9. Suteikti įgaliojimus visų lygmenų sveikatos priežiūros specialistams ir žiniasklaidai teikti visuomenei veiksmingą, skaidrią ir objektyvią informaciją ir kovoti su neteisinga ir klaidinančia informacija, be kita ko, pasitelkiant socialinės žiniasklaidos platformas ir technologines įmones.
   
 10. Integruoti skiepijimą į pasaulines sveikatos ir vystymosi darbotvarkes, vadovaujantis atnaujinta 2030 m. imunizacijos darbotvarke.