Бюлетин, брой 240 – Ваксинация

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 240 — На фокус

Десет действия в полза на всеобщата ваксинация

Европейската комисия и Световната здравна организация бяха домакини на световната среща на високо равнище по въпросите на ваксинацията на 12 септември 2019 г., целяща намаляване на разпространението на предотвратими чрез ваксинация болести и спиране на разпространението на дезинформация относно ваксините. Дискусиите доведоха до следните действия и констатации.

Всеки трябва да може да се възползва от защитата, предоставяна от ваксинациите. Въпреки наличието на безопасни и ефективни ваксини, липсата на достъп, недостигът на ваксини, дезинформацията, недостатъчно сериозното отношение към рисковете от заболяване, спадащото обществено доверие в ефективността на ваксините и оттеглянето на инвестиции се отразяват негативно върху равнището на ваксинациите в света. Ваксинирането е безспорно една от най-ефективните интервенции в областта на общественото здраве. Трябва да положим усилия да отстояваме ползите от ваксинациите, постигнати с много труд, но също така да се стремим да правим повече по-добър начин, за да постигнем ефективни и справедливи здравни системи и да намалим вредата, причинена в резултат от болести и страдания, които биха могли да бъдат избегнати. Това включва и извършване на необходимите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, за да се отговори на неудовлетворените медицински потребности чрез създаване на нови ваксини и подобряване на съществуващите.

Поуки и необходими действия за постигане на всеобща ваксинация и премахване на предотвратимите чрез ваксинации болести:

 1. Насърчаване на ангажираността и политическите действия на световно равнище и изграждане на ефективно сътрудничество и партньорства — на международно, национално, регионално и местно равнище — със здравните органи, медицинските специалисти, гражданското общество, общностите, учените, промишлеността, за да бъдат защитени всички и навсякъде чрез устойчиво високи равнища на ваксинационно покритие.
   
 2. Гарантиране, че всички държави имат действащи национални имунизационни стратегии и укрепване на тяхната финансова стабилност в съчетание с напредъка към всеобщо здравно осигуряване, при което никой не е изоставен.
   
 3. Изграждане на системи за строг контрол за предотвратимите чрез ваксинация заболявания, по-специално в рамките на глобалните цели за елиминиране и ликвидиране.
   
 4. Справяне с първопричините за колебанията по отношение на ваксините, засилване на доверието във ваксинирането, а също и подготовка и изпълнение на основани на факти интервенции.
   
 5. Използване на потенциала на цифровите технологии, за да се засили наблюдението на резултатите от ваксинационните програми.
   
 6. Поддържане на изследователските усилия, за да могат постоянно да се генерират данни относно ефективността и безопасността на ваксините и въздействието на ваксинационните програми.
   
 7. Продължаване на усилията и инвестициите, включително чрез новаторски модели на финансиране и стимулиране, в изследванията, развойната дейност и иновациите с цел създаване на нови или подобрени ваксини и изделия за тяхното прилагане.
   
 8. Смекчаване на рисковете от недостиг на ваксини чрез подобряване на системите за контрол на наличието, прогнозиране, закупуване, доставяне и съхранение на ваксини и сътрудничество с производителите и всички участници в дистрибуторската верига, за да се използва оптимално производственият капацитет или да се увеличи съществуващият такъв.
   
 9. Осигуряване на повече възможности на медицинските специалисти на всички равнища, както и на медиите, за да предоставят ефективна, прозрачна и обективна информация на обществеността и да се борят с фалшивата и подвеждаща информация, включително чрез взаимодействие със социални медии и технологични компании.
   
 10. Привеждане в съответствие и интегриране на ваксинациите в световните програми за здравеопазване и развитие чрез обновена имунизационна програма до 2030 г.