EU i världen

Policy

EU:s samarbete med EU-länderna, andra länder och internationella organisationer ska bidra till att

  • främja en god hälsa både i och utanför EU
  • minska hälsoskillnaderna mellan EU:s länder och regioner
  • öka kunskapen om globala hälsofrågor, som en del av EU:s globala folkhälsopolitik
  • främja principer, normer och lagar som bidrar till en god folkhälsa.

För att nå målen har man olika strategier och samarbetar med berörda parter.

EU:s utvidgning 

EU ger kandidatländerna råd i folkhälsofrågor och utvärderar deras arbete med att införa EU-reglerna i sin lagstiftning. De relevanta kapitlen i anslutningsförhandlingarna är

  • folkhälsa – kapitel 28 om konsumentskydd och folkhälsa
  • läkemedel – kapitel 1 om den fria rörligheten för varor.

Länder som vill gå med i EU

Europeiska grannskapspolitiken

Den europeiska grannskapspolitiken  ska stärka banden mellan EU och länderna vid EU:s östra och södra gränser. I förhandlingarna om associeringsavtal med grannländerna diskuteras bl.a. hälsofrågor, och man arbetar med att harmonisera regler och bygga upp kapaciteten på folkhälsoområdet.

Samarbete med länder utanför EU

EU har bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtal med många länder utanför EU. Avtalen innehåller en allmän ram för folkhälsosamarbetet och tjänar dessutom som grund för bilaterala samarbeten mellan landet i fråga och enskilda EU-länder.

För mer tekniskt samarbete kan kommissionen (generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor) ingå sektorsavtal med ländernas ministerier. Några exempel är samarbetsavtalen om folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Samarbetsavtal EU-Ryssland 

Samarbetsavtal EU-Kina 


Regionalt samarbete

För att främja det regionala folkhälsosamarbetet stöder EU olika nätverk mellan EU-länderna och grannländerna:

Samarbete med internationella organisationer

EU samarbetar med internationella organisationer för att ta fram, genomföra och sprida sin folkhälsopolicy och utbyta folkhälsopolitiska lösningar, erfarenheter och initiativ på global nivå. Våra främsta partner är WHO (särskilt Europakontoret), FN och specialiserade FN-organ.

Europeiska smittskyddsmyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten bedriver också internationellt arbete.