EÚ vo svete

Politika

Európska únia sa vo svojich vzťahoch s členskými štátmi, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami snaží:

  • zvyšovať úroveň verejného zdravia v EÚ a za jej hranicami,
  • vyrovnávať nerovnováhy v oblasti zdravia medzi krajinami a regiónmi EÚ,
  • v rámci svojej globálnej politiky verejného zdravia zvyšovať informovanosť verejnosti o globálnych otázkach zdravia,
  • presadzovať vysokokvalitné zásady, štandardy a právne predpisy týkajúce sa verejného zdravia.

Tieto ciele sa uskutočňujú prostredníctvom rôznych politík a spolupráce s príslušnými zainteresovanými subjektmi.

Rozšírenie EÚ 

Pokiaľ ide o politiku EÚ v oblasti zdravia, Únia poskytuje kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám poradenstvo a vyhodnocuje ich pokrok pri transpozícii právnych predpisov EÚ z oblasti verejného zdravia do svojich právnych poriadkov. Príslušné kapitoly prístupových rokovaní sú:

  • Verejné zdravie – kapitola 28 o spotrebiteľoch a ochrane zdravia
  • Lieky – kapitola 1 o voľnom pohybe tovaru.

Krajiny pripravujúce sa na členstvo v EÚ

Európska susedská politika

Európska susedská politika  je zameraná na posilnenie väzieb medzi EÚ a jej východnými a južnými susedmi. Otázky zdravia sú predmetom rokovaní v rámci dohôd o pridružení s krajinami európskej susedskej politiky. Navyše sa priebežne prijímajú opatrenia na zvýšenie harmonizácie a budovanie kapacít v oblasti verejného zdravia.

Vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

EÚ uzavrela bilaterálne dohody o partnerstve a spolupráci s mnohými krajinami mimo EÚ. Tieto dohody stanovujú všeobecný rámec pre spoluprácu v oblasti verejného zdravia a môžu slúžiť aj ako základ pre dvojstrannú spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi a určitou treťou krajinou.

V prípade, že je potrebná technická spolupráca, Komisia (GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľov) môže uzavrieť odvetvové dohody s národnými ministerstvami.

Dohoda medzi EÚ a Ruskom o verejnom zdraví a bezpečnosti potravín 

Dohoda medzi EÚ a Čínou o verejnom zdraví a bezpečnosti potravín 


Regionálna spolupráca

S cieľom podporiť regionálnu spoluprácu v oblasti verejného zdravia EÚ podporuje vytváranie sietí medzi krajinami EÚ a ich susednými krajinami:

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami umožňuje rozvoj, realizáciu a podporu agendy EÚ v oblasti verejného zdravia, ako aj výmenu riešení a skúseností na globálnej úrovni. Ide predovšetkým o spoluprácu s WHO (najmä s jej európskym regionálnym úradom), ako aj s OSN a jej špecializovanými orgánmi.

Na medzinárodných programoch sa aktívne zúčastňujú aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európska agentúra pre lieky .