De EU in de wereld

Beleid

In haar contacten met landen binnen en buiten de EU en internationale organisaties tracht de EU:

  • de volksgezondheid in de EU en daarbuiten te stimuleren
  • ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen verschillende landen en regio's binnen de EU te verminderen
  • wereldwijde gezondheidskwesties onder de aandacht te brengen
  • hoogstaande volksgezondheidsbeginselen, -normen en -wetgeving te promoten

De EU werkt hiervoor samen met diverse belanghebbenden.

Uitbreiding van de EU 

De EU adviseert landen die EU-lid willen worden, over haar gezondheidsbeleid. Bovendien evalueert zij de vorderingen die deze landen maken met het overnemen van dat beleid in hun eigen wetgeving. Het gaat om de volgende "hoofdstukken" van de toetredingsonderhandelingen:

  • Volksgezondheid – hoofdstuk 28 over de bescherming van de consument en de volksgezondheid
  • Farmaceutica – hoofdstuk 1 over het vrij verkeer van goederen

Landen die zich op het EU-lidmaatschap voorbereiden

Europees nabuurschapsbeleid

Het Europees nabuurschapsbeleid  moet de banden tussen de EU en de landen aan haar oostelijke en zuidelijke grenzen aanhalen. In de onderhandelingen voor associatieovereenkomsten met buurlanden wordt ook gesproken over gezondheidskwesties, en er wordt getracht de regels op elkaar af te stemmen en de gezondheidszorg op een hoger niveau te tillen.

Samenwerking met niet-EU-landen

De EU heeft bilaterale partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met veel landen in de hele wereld. Hierin wordt een kader gegeven voor samenwerking op het gebied van volksgezondheid. Deze overeenkomsten dienen ook als basis voor de bilaterale samenwerking tussen deze landen en afzonderlijke EU-landen.

Als er meer technische samenwerking nodig is, kan het DG Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie sectorale overeenkomsten sluiten met nationale ministeries, bijv.:

Overeenkomst over gezondheid en voedselveiligheid tussen de EU en Rusland 

Overeenkomst over gezondheid en voedselveiligheid tussen de EU en China 


Regionale samenwerking

De EU ondersteunt de regionale samenwerking op het gebied van de volksgezondheid via netwerken tussen EU-landen en hun buurlanden buiten de EU:

Samenwerking met internationale organisaties

Dankzij samenwerking met internationale organisaties kan de EU haar volksgezondheidsagenda ontwikkelen, uitvoeren en promoten, en oplossingen, ervaringen en reacties op dit gebied wereldwijd delen. Het gaat daarbij vooral om de WHO (en vooral het Europees regionaal bureau) en de VN en haar gespecialiseerde organen.

Bovendien beschikken ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en het Europees Geneesmiddelenagentschap over actieve internationale programma's.