ES pasaulē

Politika

Sabiedrības veselības jautājumos sadarbojoties ar ES valstīm, trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ES tiecas:

  • veicināt veselību ES un ārpus tās,
  • mazināt veselības jomā vērojamo nevienlīdzību starp ES dalībvalstīm un reģioniem,
  • vairot izpratni par globālām veselības problēmām pasaules sabiedrības veselības politikas ietvaros,
  • veicināt augstas kvalitātes sabiedrības veselības principu, standartu un tiesību aktu izveidi.

Šie mērķi tiek īstenoti izmantojot dažādus pasākumus un sadarbojoties ar ieinteresētajām personām.

ES paplašināšanās 

ES konsultē kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis ES veselības politikas jautājumos un novērtē, ciktāl šīs valstis ES veselības aizsardzības politikas noteikumus ir iekļāvušas savā likumdošanā. Attiecīgās sadaļas pievienošanās sarunās ir šādas:

  • sabiedrības veselība - 28. sadaļa par patērētāju un veselības aizsardzību
  • zāles - 1. sadaļa par brīvu preču apriti

Valstis, kas gatavojas pievienoties ES

Eiropas kaimiņattiecību politika

Eiropas kaimiņattiecību politika  ir paredzēta, lai stiprinātu sadarbību starp ES un valstīm, kas atrodas pie tās austrumu un dienvidu robežām. Veselības jautājumi tiek apspriesti sarunās par asociācijas līgumiem ar valstīm, uz ko attiecas kaimiņattiecību politika, kā arī tiek veikti pasākumi, lai saskaņotu noteikumus un vairotu rīcībspēju sabiedrības veselības jomā.

Sadarbība ar trešām valstīm

ES ir noslēgti divpusējās partnerības un sadarbības līgumi ar daudzām trešajām valstīm visā pasaulē izveidojot kopēju sadarbības struktūru sabiedrības veselības jomā. Tie kalpo arī par pamatu divpusējai sadarbībai starp atsevišķām ES valstīm un trešām valstīm.

Gadījumos, kad ir nepieciešama ciešāka tehniskā sadarbība, Eiropas Komisija (Veselības un patērētāju ĢD) var slēgt nozaru līgumus ar valstu ministrijām, piemēram,

ES un Krievijas līgums par veselības aizsardzību un pārtikas nekaitīgumu 

ES un Ķīnas līgums par veselības aizsardzību un pārtikas nekaitīgumu 


Reģionālā sadarbība

Lai veicinātu reģionālo sadarbību sabiedrības veselības jomā, ES atbalsta sadarbības tīklu veidošanu starp ES valstīm un to kaimiņvalstīm:

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām ļauj attīstīt, īstenot un veicināt ES sabiedrības veselības programmu, dalīties veselības aizsardzības politikas risinājumos, pieredzē un piedalīties globālās iniciatīvās. Sadarbība galvenokārt notiek ar PVO (it īpaši Eiropas reģionālo biroju), kā arī ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un citām tās specializētajām iestādēm.

Turklāt šobrīd darbojas starptautiskas Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas Zāļu aģentūras programmas.