EL maailmas

Poliitika

Oma rahvatervisealases koostöös ELi liikmesriikide, ELi mittekuuluvate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on ELi eesmärk:

  • edendada head tervist ELis ja sellest väljaspool;
  • vähendada ELi liikmesriikide ja piirkondade vahelist tervishoiualast ebavõrdsust;
  • suurendada teadlikkust ülemaailmsetest terviseküsimustest osana oma ülemaailmsest rahvatervisepoliitikast;
  • edendada kõrgetasemelisi rahvatervisealaseid põhimõtteid, standardeid ja õigusakte.

Neid eesmärke käsitletakse mitmetes poliitikavaldkondades ning koostöös asjakohaste sidusrühmadega.

ELi laienemine 

EL nõustab kandidaatriike ning potentsiaalseid kandidaatriike ELi tervishoiupoliitika küsimustes ning hindab nende edusamme ELi tervishoiupoliitika eeskirjade ülevõtmisel oma õigusnormidesse. Seda tehakse järgmiste ühinemisläbirääkimiste peatükkide raames:

  • rahvatervis – tarbija- ja tervisekaitset käsitlev peatükk 28;
  • ravimid – kaupade vaba liikumist käsitlev peatükk 1.

Riigid, kes valmistuvad ELiga ühinema

Euroopa naabruspoliitika

Euroopa naabruspoliitika  eesmärk on tugevdada sidemeid ELi ning selle ida- ja lõunapoolsete naaberriikide vahel. Tervishoiuküsimusi arutatakse assotsieerimislepingute sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega. Samuti astutakse samme eeskirjade ühtlustamiseks ning suutlikkuse suurendamiseks rahvatervise valdkonnas.

Koostöö kolmandate riikidega

ELil on kahepoolsed partnerlus- ja koostöölepingud paljude ELi mittekuuluvate riikidega kogu maailmas. Need hõlmavad muu hulgas üldist raamistikku rahvatervise valdkonnas tehtavaks koostööks. Kõnealused kokkulepped on aluseks ka kahepoolsele koostööle üksikute ELi liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel.

Juhul kui osutub vajalikuks tehnilisem koostöö, võib Euroopa Komisjon (tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat) sõlmida valdkonnapõhiseid kokkuleppeid näiteks riikide ministritega.

ELi ja Venemaa vaheline tervise- ja toiduohutust käsitlev kokkulepe 

ELi ja Hiina vaheline tervise- ja toiduohutust käsitlev kokkulepe 


Piirkondlik koostöö

Piirkondliku koostöö edendamiseks rahvatervise valdkonnas toetab EL võrgustike loomist oma liikmesriikide ning naaberriikide vahel:

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega võimaldab kujundada, rakendada ja edendada ELi rahvatervise tegevuskava, vahetada tervisepoliitikat käsitlevaid lahendusi, kogemusi ning vastuseid ülemaailmsel tasandil. See toimub peamiselt Maailma Terviseorganisatsiooni (eelkõige tema Euroopa piirkondliku büroo) ning samuti ÜRO ja selle muude eriasutustega.

Lisaks sellele on toimivad rahvusvahelised programmid ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel ning Euroopa Ravimiametil .