Η ΕΕ στον κόσμο

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η συνεργασία που αναπτύσσει η ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας, τόσο με τα κράτη μέλη της όσο και με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλει στα εξής:

  • βελτίωση του επιπέδου υγείας στην ΕΕ και πέραν αυτής
  • εξάλειψη των ανισορροπιών στον τομέα της υγείας τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ
  • ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια θέματα υγείας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής της για τη δημόσια υγεία
  • προώθηση αρχών, προτύπων και νομοθετικών κανόνων για υψηλής ποιότητας δημόσια υγεία.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών, αλλά και με την ανάπτυξη συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Διεύρυνση της ΕΕ 

Η ΕΕ παρέχει συμβουλές στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες σχετικά με την πολιτική της για την υγεία, ενώ παράλληλα αξιολογεί την πρόοδο που αυτές σημειώνουν όσον αφορά την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων για την υγεία στη νομοθεσία τους. Τα σχετικά "κεφάλαια" των διαπραγματεύσεων προσχώρησης είναι:

  • Δημόσια υγεία - κεφάλαιο 28 για την προστασία των καταναλωτών και της υγείας
  • Φαρμακευτικά προϊόντα - κεφάλαιο 1 για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών.

Χώρες που προετοιμάζονται να προσχωρήσουν στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας  (ΕΠΓ) σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους δεσμούς ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά και νότια σύνορά της. Τα θέματα υγείας συζητώνται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης με τις χώρες της ΕΠΓ, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την εναρμόνιση των κανόνων και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ

Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με πολλές χώρες στον κόσμο, δημιουργώντας έτσι ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας για τη δημόσια υγεία. Οι συμφωνίες αυτές χρησιμεύουν επίσης ως βάση διμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται πιο τεχνική συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών) μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τα αρμόδια εθνικά υπουργεία, π.χ.:

Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων 

Συμφωνία ΕΕ-Κίνας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων 


Περιφερειακή συνεργασία

Για να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ΕΕ στηρίζει τη δικτύωση των κρατών μελών της με τις γειτονικές τρίτες χώρες:

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να προωθήσει την ατζέντα της για τη δημόσια υγεία, καθώς και να ανταλλάξει πολιτικές επιλογές και απόψεις για θέματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό γίνεται κυρίως με τον ΠΟΥ (και ιδίως το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό του Γραφείο), καθώς και στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των άλλων εξειδικευμένων οργάνων του.

Επιπλέον, υλοποιούνται διεθνή προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων .