EU ve světě

Politika

Ve vztazích s členskými státy a státy mimo Unii, jakož i s příslušnými mezinárodními organizacemi se EU v oblasti veřejného zdraví zaměřuje na:

  • zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v EU i mimo ni
  • řešení nerovnováhy v oblasti zdraví mezi zeměmi a regiony uvnitř Unie
  • zvyšování informovanosti o celosvětových problémech v oblasti zdraví
  • prosazování přísných zásad, norem a právních předpisů EU v oblasti veřejného zdraví.

Tyto cíle se daří plnit prostřednictvím různých politik a spoluprací s příslušnými zainteresovanými subjekty.

Rozšiřování EU 

Evropská unie poskytuje v oblasti zdravotní politiky kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím poradenství a hodnotí pokrok, kterého tyto země dosáhly při začleňování pravidel zdravotní politiky EU do svých právních systémů. Jedná se o tyto kapitoly jednání o přistoupení:

  • Veřejné zdraví – kapitola 28 týkající se ochrany spotřebitele a zdraví
  • Léčivé přípravky – kapitola 1 týkající se volného pohybu zboží.

Země, které se připravují na členství v EU

Evropská politika sousedství

Cílem Evropské politiky sousedství  (EPS) je posílit vztahy mezi EU a jejími východními a jižními sousedy. Během jednání o dohodách o přidružení se zeměmi EPS se diskutuje o otázkách zdraví a podnikají se kroky k harmonizaci pravidel a budování kapacit v oblasti veřejného zdraví.

Spolupráce se třetími zeměmi

Evropská unie jako celek má bilaterální dohody o partnerství a spolupráci s mnoha zeměmi po celém světě. Ty stanovují obecný rámec pro spolupráci v oblasti veřejného zdraví a slouží rovněž jako základ pro dvoustrannou spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a danou třetí zemí.

V případě potřeby může Evropská komise (GŘ pro zdraví a spotřebitele) uzavřít s příslušným ministerstvem daného státu tzv. odvětvovou dohodu. Existuje již například:

Dohoda mezi EU a Ruskem o zdraví a bezpečnosti potravin 

Dohoda mezi EU a Čínou o zdraví a bezpečnosti potravin 


Regionální spolupráce

Aby regionální spolupráce v oblasti veřejného zdraví skutečně fungovala, podporuje EU vytváření sítí mezi zeměmi EU a jejich sousedy. Existuje již například:

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Spolupráce s mezinárodními organizacemi umožňuje formovat, realizovat a podporovat program EU v oblasti veřejného zdraví a také sdílet řešení a zkušenosti na celosvětové úrovni. Unie spolupracuje především se Světovou zdravotnickou organizací (zejména s její evropskou regionální kanceláří) a také s OSN a jejími dalšími specializovanými útvary.

Na mezinárodních programech se rovněž aktivně podílejí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropská agentura pro léčivé přípravky .