Η ΕΕ στον κόσμο

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Διεθνείς οργανισμοί

Η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη διαμόρφωση, υλοποίηση και προώθηση της ατζέντας της για τη δημόσια υγεία. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει ειδικό καθεστώς συνεργασίας, ενώ αυτή τη στιγμή θεσπίζεται ανάλογο καθεστώς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Η συνεργασία ΕΕ-ΠΟΥ , στο πλαίσιο της Δήλωσης της Μόσχας του 2010, αφορά τους ακόλουθους τομείς:

  • υγειονομική ασφάλεια
  • καινοτομία στον τομέα της υγείας
  • ενίσχυση των συστημάτων υγείας
  • ανισότητες στον τομέα της υγείας
  • υγειονομικές πληροφορίες
  • συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των γραφείων του ΠΟΥ σε χώρες εκτός ΕΕ.

Συμβούλιο της Ευρώπης

Η συνεργασία ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης  καλύπτει μια σειρά δραστηριοτήτων. Στον τομέα της υγείας, η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως στα φάρμακα και τις δωρεές αίματος και οργάνων.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η συνεργασία ΕΕ-ΟΟΣΑ  είναι τακτική και περιλαμβάνει τον συντονισμό της πολιτικής και ερευνητικής τους ατζέντας. Η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον προϋπολογισμό του ΟΟΣΑ και στηρίζει αμοιβαία επωφελή προγράμματα στους τομείς των λογαριασμών υγείας, των δεικτών υγειονομικής περίθαλψης και των οικονομικών της υγείας.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (EOHSP)

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (EOHSP) στηρίζει και προωθεί τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας βάσει επιστημονικών στοιχείων και μέσω ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης ανάλυσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εταίρος του Παρατηρητηρίου από το 2009.