ЕС в света

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Международни организации

ЕС си сътрудничи с международни организации при разработването, изпълнението и популяризирането на програмата си в областта на общественото здравеопазване. Вече са сключени споразумения за сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) и Съвета на Европа, а в процес на подготовка е споразумение с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Световна здравна организация (СЗО)

Сътрудничеството между ЕС и СЗО  се развива в рамките на Московската декларация от 2010 г. в областите на:

  • здравната сигурност
  • иновациите в здравеопазването
  • укрепването на здравните системи
  • неравенствата по отношение на здравето
  • здравната информация
  • сътрудничеството между делегациите на ЕС и бюрата на СЗО в страни извън ЕС.

Съвет на Европа

Сътрудничеството между ЕС и Съвета на Европа  обхваща широк кръг дейности. В областта на здравеопазването работата е насочена към фармацевтичните изделия и даряването на кръв и органи.

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Сътрудничеството между ЕС и ОИСР  се осъществява редовно и включва координиране на техните политически и изследователски програми. ЕС е крупен вносител в бюджета на ОИСР и подкрепя взаимноизгодни проекти в области като здравни сметки, здравни показатели и здравна икономика.

Европейска обсерватория по въпросите на системите и политиките на здравеопазване (EOHSP)

Европейската обсерватория по въпросите на системите и политиките на здравеопазване (EOHSP) подкрепя и насърчава основаното на факти създаване на политики чрез всеобхватен и щателен анализ на динамиката на здравните системи в Европа. Европейската комисия е партньор на обсерваторията от 2009 г.