EU i världen

Global hälsa

Sjukdomar och smittämnen håller sig inte inom landsgränserna, och hälsofrågor måste därför lösas på ett globalt plan. Sjukvårdens bristande resurser är ett annat problem som kräver bättre internationellt samarbete.

EU och global hälsa – faktablad 

EU:s roll i det globala hälsoarbetet

Internationellt samarbete om hälsofrågor

EU stöder Världshälsoorganisationen WHO, som är det ledande FN-organet för hälsofrågor. Kommissionen och EU-länderna antar en gemensam ståndpunkt som läggs fram för WHO, så att EU talar med en röst. EU samarbetar med WHO om hälsosäkerhet, forskning och utveckling, icke smittsamma sjukdomar, jämlik hälsa, hälso- och sjukvårdssystem och hälsoinformation.

EU stöder också andra internationella initiativ:

EU-politik och global hälsa

Handel och hälsa

Globala marknader för hälsorelaterade produkter, apparater och tjänster – där EU är världsledande – innebär både möjligheter och utmaningar när det gäller kvalitet och säkerhet. Därför vill EU

 • sprida sina standarder och regler internationellt genom samarbete om lagstiftning
 • integrera hälsofrågor i handelsavtal och vägra att kompromissa om säkerhet
 • se till att viktiga läkemedel är tillgängliga till rimligt pris, i enlighet med Dohaförklaringen.

Utvecklingssamarbete

EU:s utvecklingsbistånd ska bidra till en mer jämlik hälsa och minskade sociala skillnader genom att öka tillgången till bra vård och hålla nere kostnaderna.

 • EU hjälper länderna att utveckla sin politik och stärka hälso- och sjukvården genom att bistå med utbildad personal, säkra och effektiva läkemedel till rimligt pris och pengar.
 • Med 50 miljarder euro per år är EU världens absolut största biståndsgivare och står för drygt hälften (56 %) av det totala offentliga biståndet.
 • De senaste sju åren har omkring 3,2 miljarder euro gått till att stärka hälso- och sjukvården och förbättra tillgången till bra grundläggande vård för alla.
 • I policydokumentet En agenda för förändring om EU:s utvecklingspolitik lovar EU att minst 20 procent av biståndsbudgeten för 2014–2020 ska gå till människors utveckling, bland annat bättre hälsa.
 • EU stöder både enskilda länder och globala initiativ, t.ex. den globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria och Gavialliansen som arbetar för att fler vaccineras.

Globalt hälsoskydd

Vi reser allt mer, vilket ökar riskerna för

 • spridning av nya smittämnen och sjukdomar
 • spridning av läkemedelsresistenta bakterier
 • bioterrorism och oavsiktlig spridning av smittämnen.

För att ha beredskap för sådana hälsohot samarbetar EU med WHO och G7-länderna inom det globala hälsoskyddsinitiativet . Kommissionen och EU-länderna samarbetar dessutom i EU:s hälsoskyddskommitté  för att samordna sina insatser mot de allvarligaste hälsohoten.

EU:s politik för global hälsa

EU:s politik för global hälsa fastställdes 2010 genom kommissionens meddelande om globala hälsofrågor och rådets slutsatser om EU:s roll i det globala hälsoarbetet, där man kartlägger de viktigaste utmaningarna och beskriver vägledande principer för en starkare EU-roll: ledarskap, allmän tillgång till vård, konsekvent politik inom EU och kunskap.

Dessutom har kommissionen inrättat ett forum för global hälsopolitik  för att diskutera med viktiga aktörer. Det kan bidra till att stärka EU:s roll i globala hälsofrågor genom att se till att den inre och yttre politiken drar åt samma håll.

En övergripande politik för global hälsa omfattar bl.a. handelsfrågor, finansiering, utvecklingsbistånd, migration, säkerhet och klimatarbete. Det innebär också att man samarbetar med övriga relevanta organisationer och intressegrupper.

EU förespråkar en rättvis och bra hälso- och sjukvård för alla. EU spelar en viktig roll för arbetet med globala hälsoutmaningar, bl.a. millenniemålen och icke smittsamma sjukdomar.

EU och medlemsländerna främjar en effektiv och rättvis finansiering av forskning som gynnar alla människors hälsa, och vill se till att innovativa produkter är säkra, effektiva, tillgängliga och överkomliga i pris.