EU in svet

Zdravje v svetu

Bolezni in vzroki za bolezni ne poznajo nacionalnih meja, zdravstvenih vprašanj v svetu pa ne moremo reševati samo na evropski ravni. Tudi zdravstveni sistemi se pri zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva čedalje starejšemu prebivalstvu povsod spopadajo z enakimi težavami, ki so povezane s pomanjkanjem finančnih sredstev in ustrezne delovne sile. Odpravimo jih lahko samo z boljšim mednarodnim sodelovanjem.

Več informacij – EU in zdravje v svetu – povzetek 

EU in zdravje v svetu

EU in večstransko sodelovanje pri zdravstvenih vprašanjih

EU podpira Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je v okviru Združenih narodov vodilna organizacija na področju zdravja v svetu, in nastopa enotno v njenih organih upravljanja. Evropska komisija in države članice oblikujejo skupno stališče, ki ga EU zastopa v Svetovni zdravstveni organizaciji. Komisija sodeluje s sekretariatom Svetovne zdravstvene organizacije na področju zdravstvene varnosti, raziskav in razvoja, nenalezljivih bolezni, neenakosti na področju zdravja, zdravstvenih sistemov in zdravstvenih informacij.

EU tudi podpira druge večstranske pobude, povezane z zdravjem, med drugim:

EU in politike, povezane z zdravjem v svetu

Trgovinska politika EU in zdravje

Globalizirani trgi z medicinskimi izdelki, pripomočki in storitvami – tu je EU vodilna na svetu – prinašajo priložnosti in izzive glede standardov kakovosti in varnosti. Zato EU:

 • s sodelovanjem pri regulativnem urejanju spodbuja uporabo svojih standardov in predpisov na svetovni ravni;
 • vključuje zdravstvena vprašanja v večstranske in dvostranske trgovinske sporazume in zahteva stroge varnostne standarde;
 • se zavzema za splošno dostopnost in cenovno ugodnost najpomembnejših zdravil v skladu z določbami deklaracije iz Dohe.

Razvojna politika EU in zdravje

EU tretjim državam namenja razvojno pomoč za zmanjševanje neenakosti na področju zdravja in boljšo socialno kohezijo. Te cilje dosega tako, da izboljšuje dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in uveljavlja ukrepe za omejitev prevelikih zdravstvenih izdatkov.

 • EU zagotavlja kvalificirane zdravstvene delavce, varna, učinkovita in cenovno dostopna zdravila ter finančna sredstva, s čimer pomaga tem državam, da oblikujejo nacionalne zdravstvene politike in okrepijo svoje zdravstvene sisteme.
 • EU je zdaleč največja darovalka pomoči na svetu, saj letno zagotavlja 50 milijard evrov, kar je 56 % svetovne pomoči.
 • V zadnjih 7 letih je dvostranski pomoči za krepitev zdravstvenih sistemov in izboljšanje splošnega dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev namenila približno 3,2 milijarde evrov.
 • V sporočilu o razvojni politiki EU Agenda za spremembe se je EU zavezala, da bo razvoju in zdravju namenila vsaj 20 % proračunskih sredstev za pomoč v obdobju 2014–2020.
 • EU podpira posamezne države in svetovne zdravstvene pobude, npr. Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji in Svetovno zvezo za cepiva in imunizacijo (GAVI).

EU in svetovna zdravstvena varnost

Zaradi naraščajočega števila potnikov v svetu je večja nevarnost:

 • širjenja novih patogenov in bolezni
 • širjenja patogenov, odpornih proti zdravilom
 • bio-terorizma in nenamernega širjenja patogenov

Za večjo pripravljenost na take nevarnosti za svetovno zdravje EU sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in državami G7 v okviru pobude za svetovno zdravstveno varnost . Evropska komisija in države EU usklajujejo svoj pristop glede največjih nevarnosti za zdravje v Odboru za varovanje zdravja .

Vloga EU na področju zdravja v svetu

Svetovna zdravstvena politika EU, opredeljena v Sporočilu Komisije o vlogi EU na področju zdravja v svetu COM(2010)128 z dne 31. marca 2010, in Sklepi Sveta o vlogi EU na področju zdravja v svetu na 3011. seji Sveta za zunanje zadeve 10. maja 2010 so opredelili najpomembnejše izzive in glavna načela za trdnejšo vizijo, enoten nastop in ukrepanje EU: vodilna vloga, univerzalen dostop, dosledna politika držav EU in znanje.

Komisija je tudi ustanovila Svetovni forum o zdravstveni politiki , katerega glavni cilj je zagotoviti odprt dialog med službami Komisije in ključnimi deležniki. To bo pripomoglo k večji koherentnosti zdravstvenih politik držav članic in zunanje zdravstvene politike EU ter krepitvi enotnega pristopa EU pri uresničevanju svetovnih zdravstvenih ciljev.

EU si prizadeva za večjo doslednost svojih notranjih in zunanje zdravstvene politike. Celovita svetovna zdravstvena politika zajema različna področja politike, med drugim tudi trgovino, financiranje, razvojno pomoč, priseljevanje, varnost in podnebne ukrepe. Potrebno je tudi sodelovanje z vsemi drugimi pomembnimi organizacijami in interesnimi skupinami.

EU se zavzema za pravično, splošno in visokokakovostno zdravstveno varstvo in ima vodilno vlogo pri spodbujanju napredka na področju svetovnega zdravja, vključno z razvojnimi cilji tisočletja na področju zdravja in nenalezljivih bolezni.

EU in države članice spodbujajo učinkovito in pravično financiranje zdravstvenih raziskav, ki koristijo vsem. Prizadeva si tudi za razvoj varnih, učinkovitih, dostopnih in cenovno ugodnih inovativnih proizvodov.