EÚ vo svete

Celosvetové zdravie

Choroby a ich príčiny nepoznajú hranice a globálne otázky zdravia nie je možné komplexne riešiť výhradne na úrovni EÚ. Navyše problém, ktorý predstavuje finančná a personálna náročnosť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti starnúcemu obyvateľstvu, je spoločný a jeho riešenie si vyžaduje vyššiu mieru medzinárodnej spolupráce.

Viac informácií – EÚ v oblasti celosvetového zdravia – zhrnutie 

EÚ a riadenie v oblasti celosvetového zdravia

EÚ a mnohostranná spolupráca v otázkach zdravia

EÚ podporuje Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) ako lídra v otázkach celosvetového zdravia v rámci systému Spojených národov. EÚ vystupuje v riadiacich orgánoch WHO jednomyseľne. Komisia a vlády členských štátov prijmú spoločnú pozíciu EÚ, ktorá sa predloží WHO. Komisia spolupracuje so sekretariátom WHO v oblastiach ako zdravotná bezpečnosť, výskum a vývoj, neprenosné ochorenia, nerovnosť v oblasti zdravia, zdravotné systémy a zdravotné informácie.

EÚ takisto podporuje aj ďalšie mnohostranné iniciatívy v oblasti zdravia, ako sú:

EÚ a globálne riadenie zdravia

Obchodná politika EÚ a zdravie

Globalizované trhy v oblasti zdravotníckych výrobkov, zariadení a služieb, na ktorých je EÚ svetovým lídrom, prinášajú príležitosti, ale aj výzvy, pokiaľ ide o normy kvality a bezpečnosti. To je dôvod, prečo EÚ:

 • podporuje svoje normy a pravidlá na celosvetovej úrovni prostredníctvom spolupráce v oblasti regulácie,
 • začleňuje otázky zdravia do mnohostranných a dvojstranných obchodných dohôd a odmieta akékoľvek kompromisy v oblasti bezpečnosti,
 • sa zasadzuje za to, aby boli základné lieky prístupné a cenovo dostupné v súlade s vyhlásením z Dauhy.

Rozvojová politika EÚ a zdravie

Rozvojová pomoc EÚ v prospech tretích krajín sa zameriava na odstraňovanie rozdielov v oblasti zdravia a zlepšovanie sociálnej súdržnosti. Tieto ciele sa realizujú rozširovaním prístupu ku kvalitným zdravotným službám a efektívnejším predchádzaním nadmerným výdavkom na zdravotníctvo.

 • EÚ pomáha krajinám, ktoré sú príjemcami pomoci, vypracovať národné politiky zdravia a posilniť ich zdravotné systémy tým, že im poskytuje kvalifikovaných zdravotných pracovníkov, bezpečné, účinné a cenovo dostupné lieky a financie.
 • EÚ vynakladá ročne 50 mld. EUR na pomoc, čím sa s podielom 56 % stáva jednoznačne najväčším darcom celosvetovej verejnej pomoci.
 • Za posledných 7 rokov sa v rámci bilaterálnej pomoci vynaložilo približne 3,2 mld. EUR na posilnenie zdravotných systémov a zlepšenie prístupu ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti pre všetkých.
 • V oznámení nazvanom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ:program zmien sa EÚ zaviazala poskytnúť na rozvoj najmenej 20 % rozpočtu určeného na podporu ľudského rozvoja na roky 2014 – 2020.
 • EÚ podporuje jednotlivé krajiny, ako aj globálne iniciatívy v oblasti zdravia, ako sú napr. Globálny fond pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (GAVI).

EÚ a celosvetová zdravotná bezpečnosť

Globálne cestovanie, ktoré je značne rozšírené, zvyšuje tieto riziká:

 • šírenie nových patogénov a chorôb,
 • šírenie patogénov odolných voči liekom,
 • bioterorizmus a náhodný únik patogénov.

Aby sa zabezpečilo, že budeme pripravení reagovať na takéto globálne zdravotné hrozby, spolupracuje EÚ so Svetovou zdravotníckou organizáciou a krajinami skupiny G7 v rámci svetovej iniciatívy v oblasti zdravotnej bezpečnosti . Komisia a vlády členských štátov EÚ spolupracujú v rámci Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť  na koordinácii svojich prístupov k hlavným zdravotným hrozbám.

Riadenie EÚ v oblasti celosvetového zdravia

Politika EÚ v oblasti celosvetového zdravia bola vymedzená v roku 2010 v oznámení Úloha EÚ v oblasti celosvetového zdravia, KOM(2010)128, prijatom v Bruseli 31. marca 2010, a v záveroch Rady o úlohe EÚ v globálnom zdraví prijatých na 3011. zasadnutí Rady pre zahraničné veci, ktoré sa konalo 10. mája 2010 v Bruseli. V rámci tejto politiky sa vymedzujú kľúčové výzvy a hlavné zásady pre posilnenú víziu a výraznejšie postoje a opatrenia EÚ: vedúca úloha, všeobecný charakter, konzistentnosť politiky v rámci EÚ a poznatky.

Okrem toho Komisia vytvorila Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia . Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť otvorený dialóg medzi útvarmi Komisie a kľúčovými zainteresovanými stranami. Zabezpečením súladu medzi vnútornými a vonkajšími zdravotnými politikami EÚ, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov v oblasti celosvetového zdravia, by sa malo posilniť postavenie EÚ v tejto oblasti.

EÚ sa usiluje o to, aby jej vnútorné a vonkajšie politiky boli navzájom konzistentné. Komplexná politika v oblasti celosvetového zdravia zahŕňa oblasti politiky ako obchod, financovanie, rozvojovú pomoc, migráciu, bezpečnosť a zmenu klímy. Predpokladá takisto partnerskú prácu so všetkými ostatnými príslušnými organizáciami a záujmovými skupinami.

EÚ podporuje spravodlivú, všeobecnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť. Má kľúčové postavenie, pokiaľ ide o dosahovanie pokroku pri prekonávaní výziev v oblasti celosvetového zdravia vrátane miléniových rozvojových cieľov týkajúcich sa zdravia, ako aj neprenosných ochorení.

EÚ a jej členské štáty podporujú účinné a spravodlivé financovanie výskumu, ktorý bude prínosom pre zdravie všetkých ľudí. Únia sa takisto usiluje zabezpečiť, aby boli inovačné produkty bezpečné, účinné, prístupné a cenovo dostupné.