UE w świecie

Zdrowie na świecie

Choroby i czynniki je wywołujące nie znają granic państwowych, a globalnych problemów w dziedzinie zdrowia nikt w Europie nie zdoła skutecznie rozwiązać w pojedynkę. Problemy związane z zasobami ludzkimi i finansowymi potrzebnymi do zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla starzejącego się społeczeństwa również mają charakter uniwersalny. Dlatego też jedynym sposobem na ich rozwiązanie jest współpraca międzynarodowa.

Więcej informacji – Polityka UE a zdrowie na świecie – Streszczenie 

UE w zarządzaniu zdrowiem na szczeblu międzynarodowym

UE i wielostronna współpraca w sprawach zdrowia

UE wspiera Światową Organizację Zdrowia (WHO), która jest głównym organem w zakresie zdrowia na świecie w systemie ONZ. W organach zarządzających WHO Unia przemawia jednym głosem. Komisja i rządy krajowe wypracowują wspólne stanowisko UE, które jest następnie przedstawiane WHO. Komisja współpracuje z Sekretariatem WHO w sprawie bezpieczeństwa zdrowia, badań i rozwoju, chorób niezakaźnych, nierówności pod względem stanu zdrowia, systemów opieki zdrowotnej i informacji na temat zdrowia.

UE wspiera również inne wielostronne inicjatywy o dużym znaczeniu dla zdrowia, takie jak między innymi:

UE i zarządzanie zdrowiem na szczeblu międzynarodowym

Polityka handlowa UE a zdrowie

Globalizacja rynków produktów, urządzeń i usług związanych z ochroną zdrowia, w której UE jest światowym liderem, stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania, pod względem norm jakości i bezpieczeństwa. Dlatego też UE:

 • propaguje swoje normy i przepisy na poziomie globalnym poprzez współpracę w kwestiach regulacyjnych,
 • ujmuje kwestie zdrowotne w wielostronnych i dwustronnych umowach handlowych oraz odrzuca kompromisy w zakresie bezpieczeństwa,
 • opowiada się za zachowaniem dostępności podstawowych leków w przystępnej cenie, zgodnie z deklaracją z Ad-Dauhy.

Polityka handlowa UE a zdrowie

Pomoc rozwojowa UE dla państw trzecich ma na celu zmniejszenie dysproporcji w zakresie ochrony zdrowia oraz podniesienie poziomu spójności społecznej. Odbywa się to poprzez rozszerzenie dostępu do usług zdrowotnych wysokiej jakości i zwiększenie ochrony przed nadmiernymi wydatkami na opiekę zdrowotną.

 • UE pomaga odbiorcom pomocy rozwijać krajowe polityki w dziedzinie zdrowia i wzmacniać systemy opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie lepiej wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, bezpiecznych, skutecznych i niedrogich leków oraz finansowania.
 • Przeznaczając na pomoc 50 mld EUR rocznie, UE jest zdecydowanie największym na świecie darczyńcą, przekazującym 56 % światowej pomocy publicznej.
 • W ciągu ostatnich 7 lat około 3,2 mld EUR przeznaczono na pomoc dwustronną służącą wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej i poprawie powszechnego dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych.
 • W komunikacie Program działań na rzecz zmian dotyczącym unijnej polityki rozwoju UE zobowiązuje się do przeznaczenia co najmniej 20% budżetu na pomoc w latach 2014–2020 na rozwój społeczny, w tym na zdrowie.
 • UE wspiera zarówno pojedyncze kraje, jak też światowe inicjatywy dotyczące zdrowia, np. Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią i Światowy Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień.

UE i światowe bezpieczeństwo zdrowia

Podróże po świecie na dużą skalę powodują wzrost ryzyka w następujących obszarach:

 • rozprzestrzenianie się chorób oraz nowych czynników chorobotwórczych,
 • rozprzestrzenianie się patogenów opornych na leki,
 • bioterroryzm i przypadkowe uwolnienie czynników chorobotwórczych.

Aby zapewnić gotowość do reagowania na takie globalne zagrożenia dla zdrowia, UE współpracuje z WHO oraz państwami wchodzącymi w skład grupy G7 w ramach Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego . Komisja i rządy państw członkowskich pracują razem w ramach unijnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia , aby skoordynować swoje podejście do głównych zagrożeń dla zdrowia.

Zarządzanie w UE na rzecz ochrony zdrowia na świecie.

W polityce UE w zakresie zdrowia światowego, określonej w 2010 r. (Komunikat Komisji w sprawie zdrowia na świecie COM (2010)128 z dnia 31 marca 2010 r. i konkluzje Rady na temat roli UE w dziedzinie zdrowia światowego z 3011. posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli, 10 maja 2010 r.) wskazano główne wyzwania i sformułowano zasady przewodnie bardziej wyrazistej wizji UE, jej stanowiska i działania, którymi są: przywództwo, powszechna ochrona zdrowia, spójność polityki w obrębie UE i wiedza.

Komisja powołała ponadto Forum ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie . Jego głównym celem jest zagwarantowanie otwartego dialogu między służbami Komisji a kluczowymi zainteresowanymi stronami. Dialog ten powinien przyczynić się do wzmocnienia pozycji UE na światowych forach dotyczących zdrowia dzięki zapewnieniu spójności między wewnętrzną i zewnętrzną polityką zdrowotną w osiąganiu celów w zakresie ochrony zdrowia na świecie.

Celem UE jest zapewnienie, aby jej polityka wewnętrzna i zewnętrzna były ze sobą spójne. Kompleksowa polityka dotycząca zdrowia na świecie uwzględnia różne obszary polityki, w tym politykę handlową i finansową, pomoc rozwojową, politykę migracyjną, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zmianie klimatu. Uwzględnia się w niej również współpracę ze wszystkimi właściwymi organizacjami i grupami interesu.

UE opowiada się za równą, powszechną i wysokiej jakości opieką zdrowotną. UE odgrywa główną rolę w czynieniu postępów w zakresie globalnych wyzwań związanych w zakresie zdrowia, w tym milenijnych celów rozwoju związanych ze zdrowiem oraz chorób niezakaźnych.

UE i jej państwa członkowskie propagują skuteczne i uczciwe finansowanie badań naukowych, które przyniosą korzyści zdrowotne dla wszystkich. UE pracuje nad zapewnieniem, aby innowacyjne produkty były bezpieczne, skuteczne, dostępne i przystępne cenowo.