L-UE fid-dinja

Is-saħħa globali

Il-mard u l-kawża tiegħu ma jirrispettawx il-fruntieri nazzjonali, u l-kwistjonijiet globali ta’ saħħa ma jistgħux jiġu riżolti b’mod effettiv b’mandat Ewropew li jaġixxi waħdu. Il-pressjonijiet finanzjarji u relatati mal-forza tax-xogħol fuq is-sistemi tas-saħħa sabiex tingħata kura bi kwalità lill-popolazzjonijiet li qed jikbru fl-età jinsabu kullimkien, u jistgħu jiġu indirizzati b'kollaborazzjoni internazzjonali aħjar.

Aktar informazzjoni – L-UE fis-Saħħa Globali – taqsira 

L-UE fil-governanza tas-saħħa globali

L-UE u l-kooperazzjoni multilaterali dwar kwistjonijiet ta’ saħħa

L-UE tappoġġa l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bħala l-awtorità ewlenija fis-saħħa globali fis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti. Issemma' vuċi waħda fil-korpi governattivi tad-WHO. Il-Kummissjoni u l-gvernijiet nazzjonali jistabbilixxu pożizzjoni konġunta tal-UE li tiġi ppreżentata lid-WHO. Il-Kummissjoni tikkoopera mas-Segretarjat tad-WHO dwar is-sigurtà tas-saħħa, ir-riċerka u l-iżvilupp, mard li ma jitteħidx, l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa, is-sistemi tas-saħħa u l-informazzjoni dwar is-saħħa.

L-UE tappoġġa wkoll inizjattivi multilaterali oħrajn rilevanti għas-saħħa, inkluż:

L-UE u l-governanza globali għas-saħħa

Il-politika kummerċjali tal-UE u s-saħħa

Is-swieq globalizzati fil-prodotti, it-tagħmir u s-servizzi tas-saħħa – fejn l-UE hija mexxejja dinjija – iwasslu opportunitajiet u sfidi f’termini ta’ standards ta’ kwalità u ta' sikurezza. Din hija r-raġuni għaliex l-UE:

 • tippromwovi l-istandards u r-regoli tagħha fil-livell globali permezz ta’ kooperazzjoni dwar kwistjonijiet regolatorji
 • tintegra t-tħassib dwar is-saħħa fi ftehimiet ta’ kummerċ multilaterali u bilaterali u tirrifjuta l-kompromess fejn tidħol is-sikurezza
 • hi impenjata li żżomm il-mediċini essenzjali aċċessibbli u għall-but ta' kulħadd, skont id-Dikjarazzjoni ta' Doha.

Il-politika ta' żvilupp tal-UE u s-saħħa

L-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE lil pajjiżi terzi hija mfassla biex tnaqqas l-inugwaljanzi fis-saħħa u ttejjeb il-koeżjoni soċjali. Tagħmel dan billi twessa’ l-aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità u ssaħħaħ il-protezzjoni kontra infiq eċċessiv fuq is-saħħa.

 • L-UE tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jiżviluppaw il-politiki nazzjonali dwar is-saħħa u jsaħħu s-sistemi tas-saħħa tagħhom billi tipprovdi aktar ħaddiema tas-saħħa kwalifikati, mediċini sikuri, effettivi u għall-but ta’ kulħadd, u finanzjament
 • B’€50 biljun fis-sena, l-UE hi bil-bosta l-akbar donatur fid-dinja u tipprovdi 56% tal-għajnuna pubblika globali.
 • Matul l-aħħar 7 snin, intefqu madwar €3.2 biljun f’għajnuna bilaterali biex jgħinu fit-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa u jtejbu l-aċċess għal servizzi bażiċi ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità għal kulħadd.
 • Fil-Komunikazzjoni 'Aġenda għall-Bidla' dwar il-politika tal-iżvilupp tal-UE, l-UE twiegħed li talloka tal-anqas 20% tal-baġit għall-għajnuna tal-2014-2015 għall-iżvilupp tal-bniedem, inkluż is-saħħa.
 • L-UE tappoġġa l-inizjattivi tal-pajjiżi individwali u tas-saħħa globali, eż. il-Fond Globali għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja, u l-Alleanza Globali għall-Vaċċini u l-Immunizzazzjoni (GAVI).

L-UE u s-sigurtà tas-saħħa globali

L-ivvjaġġar globali fuq skala kbira jżid ir-riskji li ġejjin:

 • it-tixrid ta’ patoġeni u mard ġodda
 • it-tixrid ta’ patoġeni reżistenti għall-mediċini
 • il-bijoterroriżmu u r-rilaxx aċċidentali ta’ patoġeni.

Biex tiżgura li ninsabu mħejjijin biex nirrispondu għal dan it-theddid globali għas-saħħa, l-UE taħdem mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u mal-pajjiżi tal-G7 fi ħdan l-Inizjattiva għal Sigurtà tas-Saħħa Globali . Il-Kummissjoni u l-gvernijiet tal-UE jaħdmu flimkien fil-Kumitat tal-UE dwar is-Sigurtà tas-Saħħa  biex jikkoordinaw l-approċċ tagħhom għat-theddid ewlieni għas-saħħa.

Il-governanza tal-UE għas-saħħa globali

Il-politika tas-saħħa globali tal-UE, definita fl-2010 (Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Saħħa Globali COM(2010)128 Brussell, 31 ta' Marzu 2010 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-Saħħa Globali, it-3011-il laqgħa tal-Kunsill tal-AFFARIJIET BARRANIN Brussell, 10 ta' Mejju 2010), tidentifika l-isfidi ewlenin u tistabbilixxi prinċipji ta' gwida għal viżjoni, vuċi u azzjoni tal-UE iktar b'saħħithom: tmexxija, kopertura universali, politika konsistenti fi ħdan l-UE, u għarfien.

B'riżultat ta' dan, il-Kummissjoni stabbilixxiet il-Forum tal-Politika dwar is-Saħħa Globali . L-għan ewlieni tiegħu huwa li jiżgura djalogu miftuħ bejn is-Servizzi tal-Kummissjoni u l-partijiet ikkonċernati ewlenin. Dan għandu jgħin biex tissaħħaħ il-vuċi tal-UE fis-saħħa globali billi jiġi żgurat li jkun hemm koerenza bejn il-politiki interni u esterni tas-saħħa fil-kisba tal-miri globali tas-saħħa.

L-UE għandha l-għan li tiżgura li l-politiki interni u esterni tagħha huma konsistenti ma’ xulxin. Politika tas-saħħa globali komprensiva tinvolvi oqsma ta’ politika li jinkludu l-kummerċ, il-finanzjament, l-għajnuna għall-iżvilupp, il-migrazzjoni, is-sigurtà u azzjoni dwar it-tibdil fil-klima. Timplika wkoll ħidma fi sħubija mal-organizzazzjonijiet u l-gruppi ta’ interess rilevanti l-oħra kollha.

L-UE tħeġġeġ kopertura tas-saħħa ġusta, universali u ta’ kwalità għolja. Għandha rwol ewlieni biex twassal il-progress fl-isfidi tas-saħħa globali, inkluż l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju relatati mas-saħħa u l-mard li ma jitteħidx.

L-UE u l-pajjiżi membri tagħha jippromwovi finanzjament effettiv u ġust tar-riċerka li tibbenefika s-saħħa ta’ kulħadd. Qiegħda taħdem biex tiżgura li l-prodotti innovattivi huma sikuri, effettivi, aċċessibbli u għall-but ta’ kulħadd.