ES pasaulē

Veselība pasaulē

Slimības un to izraisītāji nepazīst valstu robežas, un pasaules mēroga veselības jautājumi nav aplūkojami vienīgi Eiropas kontekstā. Finansiālais un ar darbaspēku saistītais spiediens uz veselības aprūpes sistēmām, kad jānodrošina kvalitatīva aprūpe sabiedrībai, kas noveco, ir vispārēja problēma. Labāka starptautiskā sadarbība ir vienīgais veids, kā uz to reaģēt.

Plašāka informācija — ES loma globālajā veselības politikā — kopsavilkums 

ES globālajā veselības pārvaldībā

ES un daudzpusējā sadarbība veselības jautājumos

ES atbalsta Pasaules Veselības organizāciju (PVO) kā vadošo globālās veselības politikas iestādi ANO sistēmā. Tā pauž vienotu nostāju PVO vadības institūcijās. Komisija un valstu valdības vienojas par kopēju ES nostāju, kas tiek pausta PVO. Komisija sadarbojas ar PVO sekretariātu jautājumā par veselības drošību, pētniecību un attīstību, nelipīgajām slimībām, nevienlīdzību veselības jomā, veselības sistēmām un veselības informāciju.

ES atbalsta arī daudzpusējas iniciatīvas, kas attiecas uz veselību, tādas kā:

ES un veselības globālā pārvaldība

ES tirdzniecības politika un veselība

Globalizētie veselības aprūpes preču, iekārtu un pakalpojumu tirgi, kur ES ir pasaules līdere, nozīmē iespējas un uzdevumus kvalitātes un drošības standartu ziņā. Tādēļ ES:

 • popularizē savus standartus un noteikumus, regulējuma jomā īstenojot sadarbību pasaulē,
 • integrē veselības jautājumus daudzpusējos un divpusējos tirdzniecības nolīgumos un noraida kompromisus attiecībā uz drošumu,
 • ir gatava gādāt, ka svarīgākās zāles ir pieejamas un cena ir pieņemama, kā to paredz Dohas deklarācija.

ES attīstības politika un veselība

ES sniedz ārpussavienības valstīm attīstības palīdzību, kas ir pielāgota tā, lai samazinātu nevienlīdzību veselības jomā un uzlabotu sociālo kohēziju. Tā paplašina piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem un gādā, ka vairāk uzmanības velta tam, lai nebūtu pārmērīgu veselības aprūpes izdevumu.

 • ES palīdz saņēmējvalstīm izstrādāt valsts veselības politiku un stiprināt savas veselības sistēmas, nodrošinot vairāk kvalificētu veselības aprūpes darbinieku, nekaitīgas iedarbīgas un pieejamas zāles un finansējumu.
 • ES ir pasaules līdere palīdzības līdzekļu sniegšanā — tā sniedz 50 miljardus eiro gadā, t.i., 56 % pasaules mēroga publiskā atbalsta.
 • Pēdējo septiņu gadu laikā aptuveni 3,2 miljardi eiro ir iztērēti divpusējam atbalstam, lai palīdzētu stiprināt veselības aprūpes sistēmas un uzlabotu vispārēju piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes pamatpakalpojumiem.
 • Paziņojumā “Pārmaiņu programma” par ES attīstības politiku ES apliecina gatavību vismaz 20 % 2014.–2020. gadam paredzētā palīdzības budžeta atvēlēt humānajai attīstībai, tostarp veselībai.
 • ES atbalsta individuālas valstis un pasaules mēroga veselības iniciatīvas, piemēram, Pasaules fondu AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai un Vakcīnu un vakcinācijas globālo aliansi.

ES un pasaules veselības drošība

Globālā ceļošana plaši palielina šādus riskus:

 • jaunu patogēnu un slimību izplatīšanos,
 • pret zālēm rezistento patogēnu izplatīšanos,
 • bioterorismu un patogēnu nejaušu izplatīšanos.

Lai mēs būtu gatavi reaģēt uz šādiem globāliem veselības apdraudējumiem, ES sadarbojas ar Pasaules Veselības organizāciju un G7 valstīm Globālās veselības drošības iniciatīvas  ietvaros. Komisija un ES valdības sadarbojas ES Veselības drošības komitejā , lai saskaņotu savu pieeju attiecībā uz lielākajiem veselības apdraudējumiem.

ES pārvaldība globālajai veselības politikai

ES globālā veselības politika, kas ir definēta 2010. gadā (Komisijas paziņojumā par globālo veselību COM(2010)128, Briselē 2010. gada 31. martā un Padomes secinājumos par ES lomu globālajā veselībā, 3011. Ārlietu padomes sanāksmē Briselē 2010. gada 10. maijā), apzinātas galvenās problēmas un izklāstīti orientējoši principi, kas stiprinās ES redzējumu, viedokli un rīcību: līderība, vispārēja veselības aprūpe, ES dalībvalstu politikas konsekvence un zināšanas.

Komisija arī ir izveidojusi Globālās veselības politikas forumu . Tā galvenais mērķis ir nodrošināt atklātu dialogu starp Komisijas dienestiem un ieinteresētajām personām. Tas, domājams, palīdzēs stiprināt ES ietekmi globālajā veselībā, jo ceļā uz globālās veselības mērķu sasniegšanu tās iekšējā un ārējā politika būs konsekventa.

ES ir mērķis nodrošināt iekšējās un ārējās politikas savstarpēju saskanīgumu. Visaptveroša globālās veselības politika ietver citas politikas jomas, tostarp tirdzniecību, finanses, attīstības palīdzību, migrāciju, drošību un klimata pārmaiņu pasākumus. Tas nozīmē arī darbu partnerībā ar visām citām attiecīgajām organizācijām un interešu grupām.

ES atbalsta vienlīdzīgu, vispārēju un kvalitatīvu veselības aprūpi, un tai ir centrāla loma, gādājot par progresu attiecībā uz globālās veselības problēmām, tostarp tūkstošgades attīstības mērķiem veselības jomā un nelipīgajām slimībām.

ES un tās dalībvalstis veicina efektīvu un taisnīgu finansējumu pētniecībai, kas nāk par labu visu cilvēku veselībai. Tā darbojas, lai nodrošinātu, ka novatoriskas preces ir drošas, efektīvas, pieejamas, un to cena ir pieņemama.