EU ja muu maailma

Maailmanlaajuiset terveyskysymykset

Sairaudet ja niiden aiheuttajat eivät kunnioita valtioiden rajoja, eikä maailmanlaajuisia terveysongelmia voida ratkaista toimimalla pelkästään Euroopan tasolla. Kaikkialla maailmassa terveydenhuoltojärjestelmillä on edessään sama haaste: onko rahoitusta ja työvoimaa riittävästi saatavilla, jotta ikääntyvälle väestölle voidaan taata laadukas hoito. Ratkaisujen löytyminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoa – EU ja globaali terveys – tiivistelmä 

EU terveysalan globaalina toimijana

EU ja monenvälinen yhteistyö terveysasioissa

EU tukee Maailman terveysjärjestöä (WHO), joka on globaaleihin terveyskysymyksiin keskittynyt YK-järjestö. EU:lla on yhtenäinen linja, kun se toimii WHO:n hallintoelimissä. Euroopan komissio ja EU-maiden hallitukset laativat yhdessä EU:n kannan WHO-tapaamisiin. Komissio tekee WHO:n sihteeristön kanssa yhteistyötä kysymyksissä, jotka liittyvät terveysturvallisuuteen, tutkimus- ja kehitystyöhön, tarttumattomiin tauteihin, terveyteen liittyvään eriarvoisuuteen, terveydenhuoltojärjestelmiin ja terveyttä koskevaan tietoon.

EU myös tukee muita terveysalan monenvälisiä hankkeita, joita ovat esimerkiksi

EU ja globaali terveys

EU:n kauppapolitiikka ja terveys

EU on johtavassa asemassa terveysalan tuotteiden, laitteiden ja palveluiden maailmanlaajuisilla markkinoilla. Laatuun ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset tuovat paljon haasteita mutta myös uusia markkinamahdollisuuksia. Euroopan unioni

 • edistää sääntelyä koskevan yhteistyön avulla EU:n normien ja sääntöjen maailmanlaajuista noudattamista
 • sisällyttää terveysnäkökohdat monen- ja kahdenvälisiin kauppasopimuksiin eikä tee kompromisseja turvallisuuskysymyksissä
 • on sitoutunut olennaislääkkeiden yleisen ja kohtuuhintaisen saatavuuden varmistamiseen Dohan julistuksen mukaisesti.

EU:n kehityspolitiikka ja terveys

EU:n antaman kehitysavun tarkoituksena on pienentää terveyteen liittyvää eriarvoisuutta ja parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. EU pyrkii laajentamaan laadukkaiden terveyspalvelujen saatavuutta ja pitämään kustannukset kohtuullisina.

 • Se auttaa kumppanimaitaan kehittämään kansallisia terveyspolitiikkoja ja vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmiä pätevien terveysalan työntekijöiden, turvallisten, tehokkaiden ja edullisten lääkkeiden sekä rahoituksen avulla.
 • EU:n antaman tuen suuruus on 50 miljardia euroa vuodessa. EU on selvästi maailman suurin avunantaja, ja sen osuus on 56 % julkisesta kehitysavusta maailmassa.
 • Viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana EU on antanut noin 3,2 miljardia euroa kahdenvälisenä apuna terveydenhuoltojärjestelmien lujittamiseen ja terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseen.
 • EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa käsitelevässä Muutossuunnitelma-tiedonannossa EU sitoutuu osoittamaan vähintään 20 prosenttia kauden 2014–2020 avustusbudjetista terveysalaan ja muuhun inhimilliseen kehitykseen.
 • EU tukee sekä yksittäisten maiden hankkeita että kansainvälisiä terveysohjelmia, kuten Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuista rahastoa ja immunisaatioon liittyvää maailmanlaajuista GAVI-hanketta.

EU ja globaali terveysturva

Laajamittainen globaali matkailu lisää seuraavia riskejä

 • uusien taudinaiheuttajien ja tautien leviäminen
 • vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviäminen
 • bioterrorismi ja taudinaiheuttajien levittäminen vahingossa.

EU tekee Maailman terveysjärjestön ja G7-maiden kanssa terveysturva-aloitteen  puitteissa yhteistyötä, jolla tehostetaan valmiutta torjua maailmanlaajuisia terveysuhkia. Euroopan komissio ja EU-maat tekevät yhteistyötä ja koordinoivat toimintaansa EU:n terveysturvakomiteassa .

EU:n toimet terveysalalla maailmanlaajuisesti

EU:n globaali terveyspolitiikka määriteltiin vuonna 2010 (komission tiedonanto "EU ja globaali terveys" COM(2010)128, Bryssel, 31.3.2010, ja neuvoston päätelmät EU:sta ja globaalista terveydestä ulkoasiainministerien neuvoston 3011. kokouksessa, Bryssel, 10.5.2010). Keskeisiä teemoja ovat johtajuus, terveydenhuollon kattavuus, EU-politiikan johdonmukaisuus ja tieto.

Komissio on myös perustanut maailman terveyspoliittisen foorumin . Sen avulla halutaan varmistaa avoin vuoropuhelu komission ja tärkeimpien sidosryhmien välillä. Tavoitteena on huolehtia siitä, että EU:n terveyspolitiikka on johdonmukaista niin EU:n sisäisissä kuin kansainvälisissä yhteyksissä, ja siten vahvistaa EU:n roolia globaaleissa terveyskysymyksissä.

Kattavaan globaaliin terveyspolitiikkaan kuuluu myös esimerkiksi kaupan, rahoituksen, kehitysavun, maahanmuuton, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen alan toimia. Se edellyttää yhteistyötä kaikkien muiden asiaan liittyvien organisaatioiden ja eturyhmien kanssa.

EU edistää tasa-arvoista, kattavaa ja laadukasta terveydenhuoltoa. Sillä on keskeinen rooli, kun halutaan vastata tarttumattomien tautien kaltaisiin globaaleihin terveyshaasteisiin ja saavuttaa terveyteen liittyvät vuosituhannen kehitystavoitteet.

EU ja sen jäsenmaat edistävät kaikkia hyödyttävän tutkimuksen tehokasta ja tasapuolista rahoitusta. EU haluaa varmistaa, että innovatiiviset tuotteet ovat turvallisia, tehokkaita, kohtuuhintaisia ja yleisesti saatavilla.