EL maailmas

Ülemaailmne tervishoid

Haigused ning nende põhjustajad ei tunne riigipiire ning ülemaailmseid tervishoiuprobleeme ei saa lahendada tõhusalt, võttes meetmeid üksnes Euroopa tasandil. Rahastamise ja tööjõuga seotud surve tervishoiusüsteemidele, et viimased pakuks kvaliteetset teenust vananevale elanikkonnale, on üldine ning neid küsimusi saab lahendada vaid tõhusama rahvusvahelise koostöö abil.

Lisateave – EL ülemaailmses tervishoius – kokkuvõte 

ELi roll ülemaailmses tervishoiu juhtimises

EL ja mitmepoolne koostöö tervishoiuküsimustes

EL toetab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), mis on ülemaailmsetes tervishoiuküsimustes ÜRO süsteemis juhtiv jõud. EL esindab WHO juhtorganites oma liikmesriike. Euroopa Komisjon ja liikmesriikide valitsused lepivad kokku WHO-le esitatavas ELi ühises seisukohas. Komisjon teeb koostööd WHO sekretariaadiga küsimustes, nagu terviseohutus, teadus- ja arendustegevus, mittenakkuslikud haigused, tervisealane ebavõrdsus, tervishoiusüsteemid ning terviseteave.

EL toetab ka muid tervisega seotud mitmepoolseid algatusi, nagu:

EL ja tervishoiu ülemaailmne juhtimine

ELi kaubanduspoliitika ja tervishoid

Tervisetoodete, -seadmete ja -teenuste globaliseerunud turud – kus EL on maailmas juhtpositsioonil – pakuvad nii võimalusi kui ka kvaliteedi- ja ohutusstandarditega seotud väljakutseid. See on põhjus, miks EL:

 • edendab ülemaailmsel tasandil regulatiivsetes küsimustes tehtava koostöö kaudu oma standardeid ja eeskirju;
 • integreerib tervishoiuküsimusi mitme- ja kahepoolsetesse kaubanduskokkulepetesse ning keeldub ohutusalastest kompromissidest;
 • on võtnud kohustuseks tagada esmaste ravimite kättesaadavuse ja taskukohasuse, vastavalt Doha deklaratsioonile.

ELi arengupoliitika ja tervishoid

Kolmandatele riikidele antava ELi arenguabi eesmärk on aidata vähendada tervishoiualast ebavõrdsust ning parandada sotsiaalset sidusust. EL teebki seda, hõlbustades kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavust ja aidates vältida ülemääraseid tervishoiukulusid.

 • EL aitab abi saavatel riikidel arendada välja oma riiklikku tervishoiupoliitikat ning tugevdada tervishoiusüsteeme, pakkudes kvalifitseeritumaid tervishoiutöötajaid, ohutuid, tõhusaid ja taskukohaseid ravimeid ning rahalisi vahendeid.
 • 50 miljardi euroga aastas on EL selgelt suurim rahastaja maailmas, andes 56% kogu ülemaailmsest avaliku sektori abist.
 • Viimase 7 aasta jooksul on kahepoolsele abile kulutatud 3,2 miljardit eurot. Sellega aidatakse tugevdada tervishoiusüsteeme ning lihtsustada kõigi jaoks juurdepääsu kvaliteetsetele elementaarsetele tervishoiuteenustele.
 • ELi arengupoliitikat käsitlevas teatises „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” võtab EL endale kohustuse eraldada ajavahemikul 2014–2020 abiks ette nähtud eelarvest vähemalt 20% inimarengule, sealhulgas tervisele.
 • EL toetab nii üksikuid riike kui ka ülemaailmseid tervisega seotud algatusi, nt ülemaailmset AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi ning ülemaailmset vaktsineerimise ja immuniseerimise liitu.

EL ja ülemaailmne terviseohutus

Ulatuslik reisimine kogu maailmas suurendab järgmisi riske:

 • uute patogeenide ja haiguste levik;
 • ravimiresistentsete patogeenide levik;
 • bioterrorism ja patogeenide juhuslik sattumine keskkonda.

Selleks et tagada meie valmisolek reageerida sellistele ülemaailmsetele terviseohtudele, teeb EL ülemaailmse terviseohutuse algatuse  raames koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni ja G7 riikidega. Komisjon ja ELi liikmesriikide juhid teevad koostööd ELi terviseohutuse komitees , et koordineerida oma lähenemisviisi peamistele terviseohtudele.

ELi-poolne juhtimine ülemaailmses tervishoius

ELi ülemaailmses tervishoiupoliitikas, mis kehtestati aastal 2010 (komisjoni 31. märtsi 2010. aasta teatis „ELi roll ülemaailmses tervishoius” KOM(2010) 128 ning nõukogu järeldused ELi rolli kohta tervise edendamisel maailmas, mis võeti vastu nõukogu (välisasjad) 3011. istungil Brüsselis 10. mail 2010), määratletakse peamised probleemid ning sätestatakse põhimõtted kindlamaks ELi visiooniks, hääleks ja tegevuseks: juhtimine, üldine hõlmatus, kooskõlastatud poliitika kogu ELis ning teadmised.

Lisaks sellele on komisjon loonud ülemaailmse tervishoiupoliitika foorumi . Selle peamine eesmärk on tagada avatud dialoog komisjoni talituste ja peamiste sidusrühmade vahel. See peaks aitama tugevdada ELi mõju ülemaailmses tervishoius, tagades järjepidevuse tervishoiualase sise- ja välispoliitika vahel üleilmsete tervishoiueesmärkide saavutamiseks.

ELi eesmärk on tagada oma tervishoiualase sise- ja välispoliitika kooskõla. Laiaulatuslik ülemaailmne tervishoiupoliitika hõlmab poliitikavaldkondi, nagu kaubandus, rahastamine, arenguabi, ränne, julgeolek ja kliimameetmed. See tähendab ka koostööd ning partnerlusi kõigi teiste asjakohaste organisatsioonide ja huvirühmadega.

EL toetab õiglasi, universaalseid ja kvaliteetseid tervishoiuteenuseid. Tal on oluline roll edusammudes, mis tehakse näiteks selliste ülemaailmsete tervishoiu alaste väljakutsete osas nagu tervisega seotud aastatuhande arengueesmärgid ja mittenakkuslikud haigused.

EL ja tema liikmesriigid edendavad kõigi tervisele kasutoovate teadusuuringute tulemuslikku ning õiglast rahastamist. EL tegutseb selle nimel, et innovatiivsed tooted oleksid ohutud, tõhusad, kättesaadavad ja taskukohased.