EU i verden

Global sundhed

Sygdomme og deres årsager kender ikke til landegrænser. Derfor kan EU ikke tackle globale sundhedsspørgsmål alene. Sundhedsvæsenet mangler både penge og arbejdskraft til at sikre en ordentlig pleje af den aldrende befolkning, og det er et universelt problem, som kun kan løses gennem bedre internationalt samarbejde.

Flere oplysninger – EU's rolle inden for global sundhed – resumé

EU i den globale sundhedsforvaltning

EU og multilateralt samarbejde om sundhed

EU støtter Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som førende myndighed for global sundhed i FN-systemet og taler med én stemme i WHO's styrende organer. Kommissionen og medlemslandene fastsætter en fælles EU-holdning, som præsenteres for WHO. Kommissionen samarbejder med WHO's sekretariat om sundhedssikkerhed, forskning og udvikling, ikkesmitsomme sygdomme, uligheder på sundhedsområdet, sundhedssystemer og sundhedsinformation.

EU støtter også andre multilaterale initiativer med betydning for sundheden, herunder:

EU og global styring på sundhedsområdet

EU's handelspolitik og sundhed

Globaliserede markeder for sundhedsprodukter, -udstyr og -tjenester, med EU som verdens førende, byder på både muligheder og udfordringer med hensyn til kvalitet og sikkerhedsstandarder. Derfor arbejder EU på at:

 • fremme sine standarder og regler på verdensplan gennem lovgivningssamarbejde
 • integrere sundhedsspørgsmål i multilaterale og bilaterale handelsaftaler og nægte at gå på kompromis med sikkerheden
 • forpligte sig til fortsat at gøre vigtige lægemidler tilgængelige til en rimelig pris i overensstemmelse med Dohaerklæringen.

EU's udviklingspolitik og sundhed

EU's udviklingsstøtte til tredjelande skal mindske uligheder på sundhedsområdet og forbedre den sociale samhørighed. Det gør den ved at forbedre adgangen til sundhedsydelser og arbejde hårdere på at bekæmpe uforholdsmæssigt store sundhedsudgifter.

 • EU hjælper modtagerlandene med at udvikle nationale sundhedspolitikker og styrke deres egne sundhedssystemer ved at sørge for mere kvalificeret arbejdskraft, sikre, effektive og billige lægemidler samt finansiering.
 • EU er med 50 mia. euro om året langt den største bistandsyder i verden og tegner sig for 56 % af den samlede globale støtte.
 • I løbet af de seneste 7 år er der blevet brugt 3,2 mia. euro på bilateral støtte for at hjælpe med at styrke sundhedssystemerne og forbedre adgangen til basale sundhedsydelser af god kvalitet for alle.
 • I meddelelsen "En dagsorden for forandring" om EU's udviklingspolitik forpligter EU sig til at afsætte mindst 20 % af bistandsbudgettet for 2014-2020 til menneskelig udvikling, herunder sundhed.
 • EU støtter både de enkelte lande og globale sundhedsinitiativer, som f.eks. den globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria og den globale alliance for vacciner og immunisering (GAVI).

EU og global sundhedssikkerhed

Den store rejsetrafik i verden øger følgende risici:

 • spredning af nye patogener og sygdomme
 • spredning af medicinresistente patogener
 • bioterrorisme og utilsigtede udslip af patogener.

For at sikre, at vi er forberedte på sådanne globale sundhedstrusler, samarbejder EU med Verdenssundhedsorganisationen og G7-landene inden for det globale sundhedssikkerhedsinitiativ. Kommissionen og medlemslandene arbejder sammen i EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed for at koordinere deres tilgang til de største sundhedstrusler.

EU's forvaltning af global sundhed

EU's politik for global sundhed, som blev defineret i 2010 (Kommissionens meddelelse om global sundhed (COM(2010)128, Bruxelles, den 31. marts 2010) og Rådets konklusioner om EU’s rolle inden for global sundhed (3011. samling i Rådet for Udenrigsanliggender, Bruxelles, den 10. maj 2010)), udpejer de største udfordringer og fastsætter vejledende principper for en stærkere vision, stemme og indsats i EU: lederskab, almen adgang, konsekvent politik inden for EU og viden.

Derudover har Kommissionen etableret forummet for global sundhedspolitik. Det primære mål med dette er at sikre åben dialog mellem Kommissionen og de vigtigste interesserede parter. Det skal hjælpe med at styrke EU's stemme på sundhedsområdet globalt ved at garantere overensstemmelse mellem de interne og eksterne sundhedspolitikker med henblik på at nå globale sundhedsmål.

EU vil sikre, at de interne og eksterne politikker stemmer overens. En samlet global sundhedspolitik omfatter politikområder som handel, finansiering, udviklingsbistand, migration, sikkerhed og klimaforandringer. Det medfører også, at der må arbejdes sammen med alle relevante organisationer og interessegrupper.

EU arbejder på at sikre lige adgang til sundhedspleje af høj kvalitet for alle. Den spiller en central rolle med hensyn til sætte fart i udviklingen inden for globale sundhedsudfordringer, herunder de sundhedsrelaterede 2015-mål og ikkesmitsomme sygdomme.

EU og medlemslandene går ind for effektiv og fair finansiering af forskning, som gavner sundheden for alle. De arbejder på at sikre, at innovative produkter er sikre, effektive og tilgængelige og til at betale.