EU ve světě

Globální aspekty zdraví

Nemoci se šíří bez ohledu na státní hranice a otázku veřejného zdraví v Evropské unii nelze řešit izolovaně bez přihlédnutí k situaci v jiných státech. Aby byly systémy zdravotní péče schopné zajistit kvalitní péči obyvatelstvu, které podle statistik stárne, musí disponovat dostatkem financí a personálu. To je celosvětový problém a je třeba na něj reagovat lepší mezinárodní spoluprací.

Více informací – EU a globální aspekty zdraví – shrnutí 

EU a globální aspekty zdraví

EU a mnohostranná spolupráce v otázkách zdraví

Evropská unie podporuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) jako přední autoritu v oblasti celosvětového zdraví. V řídících orgánech WHO proto vystupuje jednotně. Evropská komise a vlády členských států se vždy dohodnou na společnému postoji EU, který je poté představen na jednáních WHO. Komise spolupracuje se sekretariátem WHO v otázkách bezpečnosti, výzkumu, rozvoje a nerovností v oblasti zdraví, nepřenosných nemocí, zdravotních systémů a zlepšení zdravotních informací.

EU rovněž podporuje další mnohostranné iniciativy související s problematikou zdraví, jako je třeba:

EU a celosvětová ochrana zdraví

Obchodní politika EU a zdraví

Globalizované trhy se zdravotnickými výrobky, zařízeními a službami – na kterých si EU zachovává vedoucí postavení ve světě – přinášejí nejen příležitosti, ale i problémy ohledně kvality a bezpečnostních norem. Evropská unie proto:

 • prostřednictvím spolupráce v oblasti regulace propaguje na celosvětové úrovni své normy a pravidla
 • zaintegrovává do bilaterálních i multilaterálních obchodních dohod požadavky na ochranu zdraví a odmítá kompromisy ohledně bezpečnosti
 • je odhodlána v souladu z prohlášením z Dohá i nadále zachovávat cenovou dostupnost základních léků.

Rozvojová politika EU a zdraví

Účelem rozvojové pomoci EU třetím zemím je snížit nerovnosti v oblasti zdraví a zlepšit sociální soudržnost. Činí tak rozšířením přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám a zvýšením ochrany proti nadměrným výdajům ve zdravotnictví.

 • EU pomáhá těmto zemím rozvíjet vnitrostátní politiku v oblasti veřejného zdraví a posilovat jejich zdravotní systémy větší nabídkou kvalifikovaných zdravotníků, bezpečných, účinných a cenově dostupných léků a finančních prostředků.
 • Unie je zdaleka největším dárcem rozvojové pomoci na světě, který ročně poskytuje 50 miliard eur, což představuje 56 % veškeré celosvětové pomoci.
 • Během posledních 7 let bylo v rámci bilaterální pomoci vynaloženo přibližně 3,2 miliardy eur s cílem posílit systémy zdravotní péče a zlepšit přístup ke kvalitním základním zdravotním službám pro všechny.
 • Ve sdělení o rozvojové politice s názvem Agenda pro změnu se Unie zavázala věnovat z rozpočtu vyčleněného na pomoc (2014–2020) alespoň 20 % na lidský rozvoj, který zahrnuje i zdraví.
 • EU podporuje jednotlivé země i celosvětové iniciativy v oblasti zdraví, jako např. Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii či Globální alianci pro očkování a imunizaci (GAVI).

EU a celosvětová bezpečnost v oblasti zdraví

Celosvětový cestovní ruch ve velkém měřítku zvyšuje tato rizika:

 • rozšíření nových patogenů a nemocí
 • šíření rezistentních patogenů
 • bioterorismus a náhodné uvolnění patogenů.

Abychom byli připraveni v případě potřeby na takové globální hrozby reagovat, spolupracuje EU v rámci iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost  se Světovou zdravotnickou organizací a zeměmi skupiny G7. Evropská komise a členské státy pak spolupracují v rámci Výboru pro zdravotní bezpečnost .

Správa EU a globální aspekty zdraví

Politika EU ohledně globálních aspektů zdraví, kterou definovala v roce 2010 (sdělení Komise týkající se celosvětového zdraví KOM(2010)128 ze dne 31. března 2010 a závěry 3 011. zasedání Rady pro zahraniční věci o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví ze dne 10. května 2010), identifikuje hlavní výzvy a stanoví nejdůležitější zásady pro silnější vizi, hlas a akci EU: vedoucí postavení, univerzální pokrytí, konzistentní politika v rámci EU a znalostní základna.

Evropská komise navíc vytvořila Globální fórum o zdravotní politice . Jeho hlavním úkolem je zajistit otevřený dialog mezi útvary Komise a zainteresovanými stranami. Ten by měl přispět k posílení úlohy EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni tím, že zajistí soudržnost mezi její interní a externí zdravotní politikou při dosahování globálních cílů v této oblasti.

Cílem EU je zajistit soulad mezi svou vnitřní a vnější politikou. Komplexní celosvětová zdravotní politika zahrnuje i takové oblasti, jako jsou obchod, financování, rozvojová pomoc, migrace, bezpečnost a změna klimatu. Předpokládá rovněž spolupráci se všemi ostatními příslušnými organizacemi a zájmovými skupinami.

EU prosazuje spravedlivé, všeobecné a kvalitní zdravotní pojištění. Hraje také ústřední úlohu při dosažení pokroku v oblasti řešení celosvětových zdravotnických problémů, včetně rozvojových cílů tisíciletí souvisejících se zdravím a nepřenosných nemocí.

EU a její členské státy podporují efektivní a spravedlivé financování výzkumu, který je přínosem pro zdraví všech lidí. Snaží se rovněž zajistit, aby inovativní výrobky byly bezpečné, účinné a dostupné za přijatelnou cenu.