ЕС в света

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Световно здравеопазване

Болестите и техните причинители не признават граници, затова свързаните със здравето въпроси не могат да се разглеждат само в европейски мащаб. Финансовият и свързаният с работната сила натиск върху здравните системи да предоставят качествено обслужване на едно застаряващо население също е общо явление, на което може да се отговори с по-добро международно сътрудничество.

Роля на ЕС в световното здравеопазване — резюме 

Роля на ЕС в световното управление на здравеопазването

ЕС и многостранното сътрудничество по здравни въпроси

ЕС подкрепя Световната здравна организация (СЗО), в качеството ѝ на водещ авторитет по въпросите на световното здраве в системата на ООН.ЕС изразява единна позиция в управителните органи на СЗО. Комисията и правителствата на държавите от Съюза изготвят съвместна позиция на ЕС, която да бъде представена на СЗО. Комисията си сътрудничи със секретариата на СЗО по въпросите на здравната сигурност, научноизследователската и развойна дейност, незаразните болести, здравните неравенства, здравните системи и здравната информация.

ЕС подкрепя и други многостранни инициативи, свързани със здравето, като например:

ЕС и световното управление на здравеопазването

Търговската политика на ЕС и здравеопазването

Глобализираните пазари на здравни продукти, изделия и услуги, на които ЕС е световен лидер, носят както възможности, така и предизвикателства по отношение на стандартите за качество и безопасност. Ето защо ЕС:

 • популяризира своите стандарти и правила на световно равнище чрез сътрудничество по регулаторни въпроси;
 • интегрира здравни въпроси в многостранните и двустранните търговски споразумения и не допуска компромиси по отношение на безопасността;
 • се придържа към ангажимента си да поддържа наличността и достъпността на основни лекарства в съответствие с Декларацията от Доха.

Политиката на ЕС за развитие и здравеопазването

Помощта на ЕС за развитие на страни извън Съюза има за цел намаляване на здравните неравенства и подобряване на социалното сближаване. Това се постига чрез разширяване на достъпа до качествени здравни услуги и укрепване на защитата срещу прекомерни разходи за здравеопазване.

 • ЕС помага на страните бенефициери да разработват национални здравни политики и да укрепват своите здравни системи, като осигурява повече квалифицирани здравни работници, безопасни, ефикасни и достъпни лекарства и финансиране.
 • ЕС е най-големият донор в света, предоставящ 50 милиарда евро годишно или 56% от световната публична помощ.
 • През последните 7 години са изразходвани около 3,2 милиарда евро за двустранна помощ с цел укрепване на здравните системи и подобряване на достъпа до качествени основни здравни услуги за всички.
 • В съобщението „Програма за промяна“, посветено на политиката на ЕС за развитие, ЕС поема ангажимент да предостави поне 20% от бюджета си за помощи за периода 2014-2020 г. за човешко развитие, включително за здравеопазване.
 • ЕС подпомага както отделни страни, така и световни здравни инициативи, като например Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и Световния алианс за ваксини и имунизации.

ЕС и световната здравна сигурност

Големият обем на пътуванията по света води до увеличаване на рисковете от:

 • разпространение на нови патогени и болести
 • разпространение на резистентни към лекарства патогени
 • биотероризъм и случайно изпускане на патогени.

За да сме добре подготвени за подобни глобални заплахи, ЕС си сътрудничи със Световната здравна организация и страните от Г-7 в рамките на Глобалната инициатива за здравна сигурност . Комисията и правителствата на държавите от ЕС си сътрудничат в рамките на Комитета на ЕС за здравна сигурност , за да координират подхода си към основните здравни заплахи.

Управление на ЕС за световно здравеопазване

В политиката на ЕС за световно здравеопазване, дефинирана през 2010 г. (Съобщение на Комисията за световното здравеопазване COM(2010)128 от 31 март 2010 г. и Заключения на Съвета за ролята на ЕС в световното здравеопазване от 3011-то заседание на Съвета по външни работи в Брюксел, 10 май 2010 г.), се идентифицират основните предизвикателства и се установяват водещи принципи за по-силна визия, позиция и дейност на ЕС — лидерство, всеобщо здравно осигуряване, последователна политика в рамките на ЕС и знание.

Освен това Комисията създаде Форума за политиката относно световното здравеопазване . Неговата основна цел е да гарантира открит диалог между службите на Комисията и основните заинтересовани страни. Това би трябвало да допринесе за укрепване на позицията на ЕС по въпросите на световното здраве чрез осигуряване на съгласуваност между неговите вътрешни и външни политики за постигане на световните цели по отношение на здравеопазването.

Съюзът се стреми да гарантира че вътрешните и външните му политики са съгласувани. Една всеобхватна политика за световно здравеопазване обхваща въпроси от областта на търговията, финансирането, помощта за развитие, миграцията, сигурността и изменението на климата. Това означава също работа в партньорство с всички други съответни организации и групи по интереси.

ЕС се застъпва за справедливо, всеобщо и висококачествено здравно осигуряване. Съюзът играе главна роля за напредъка към решаване на глобални здравни предизвикателства, включително Целите на хилядолетието за развитие, свързани със здравеопазването, и незаразните болести.

ЕС и държавите членки насърчават ефективно и справедливо финансиране на научни изследвания, които са от полза за здравето на всички. Съюзът полага усилия да гарантира, че новаторските продукти са безопасни, ефикасни, налични и на достъпни цени.