Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Координиране на здравните системи

Здравните системи трябва да бъдат достъпни, ефективни и устойчиви на промени и на бъдещи предизвикателства. Всички те са подложени на натиск да се развиват, модернизират и адаптират към постоянно променяща се среда, което на свой ред може да има отрицателен ефект върху разходите за здравеопазване. Този натиск може да бъде резултат от:

  • Демографски промени (застаряване на населението)
  • Епидемиологични промени (нарастващо бреме на хроничните болести)
  • Нови технологии (плюс тяхната оперативна съвместимост и стандартизация)
  • Предоставяне на права на пациентите
  • Недостиг на работна ръка
  • Неравномерно разпределение на медицинските специалисти
  • Неравнопоставеност в здравеопазването.

През 2014 г. бе създадена програмата на ЕС в областта на здравните системи, за да бъдат разработвани координирани от Съюза действия с цел подобряване на тяхната ефективност, достъпност и устойчивост.

Програма на ЕС за ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи

Повишаване на ефективността

Увеличаване на достъпността

Повишаване на устойчивостта

Оценка на функционирането на здравните системиПланиране на работната сила в здравния сектор в ЕСОценка на здравните технологии
Безопасност на пациентите и качество на обслужванетоИкономически ефективно използване на лекарстватаСистема за здравна информация
Интегриране на здравните услугиОптимално прилагане на Директива 2011/24Електронно здравеопазване

Устойчивост на здравните системи

Връзките между общественото здраве, икономическия просперитет и социалното сближаване са добре известни, както и опасенията за устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. В тази връзка повишаването на ефективността, съчетано с поддържане на достъпа до качествено здравно обслужване, е централен елемент в политическите варианти, представени в:

Здравето в европейския семестър

Ефективността, достъпността и устойчивостта на националните здравни системи се анализират по време на циклите на европейския семестър — рамка, използвана за координация на икономическите политики в ЕС от 2014 г. насам. Значението на здравето като цяло се изтъква в годишните обзори на растежа, публикувани от Комисията в началото на всеки европейски семестър.

Комисията има за цел да подкрепя страните от ЕС, като предоставя анализи и прогнози и предлага конкретни действия за по-голяма ефективност на реформите. Тя също така предлага — чрез различни инструменти за финансиране — финансова подкрепа за повишаване на капацитета на националните институции за изпълнение на реформи.

В процеса на европейския семестър се насърчават и подкрепят националните структурни реформи на здравните системи. Тези реформи и мерки се определят и анализират в докладите за отделните държави в рамките на европейския семестър и специфичните за всяка държава препоръки. Повече от една трета от държавите в ЕС са получили препоръки във връзка със здравните си системи от началото на семестъра, а напредъкът на изпълнението им се наблюдава от Комисията. Като се има предвид, че в препоръките става дума за сложни реформи на здравните система, те трябва да се оценяват в дългосрочен план.