European Reference Networks

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Общ преглед

Здравните системи в Европейския съюз имат за цел да осигуряват висококачествено, икономически ефективно здравно обслужване. Това е особено трудно, когато става дума за редки или слабо разпространени сложни заболявания, от които страдат около 30 милиона граждани на ЕС.

Европейските референтни мрежи (ЕРМ) са виртуални мрежи, в които участват доставчици на здравно обслужване от цяла Европа. Те се създават, за да улеснят разискването на проблеми, свързани със сложни или редки болести, за които са необходими високоспециализирано лечение и концентрация на познания и ресурси.

Как функционира?

При прегледа на диагнозата и лечението на пациенти координаторите на ЕРМ свикват „виртуални“ консултативни групи от медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специално създадена за целта ИТ платформа и средства от областта на телемедицината.

Процедурата и критериите за създаване на ЕРМ и избор на членовете им са определени в законодателството на ЕС.

  • За повече информация вижте нашата брошура.

24 мрежи

Първите ЕРМ започнаха работа през март 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС. 24-те ЕРМ работят по редица тематични въпроси, включващи заболявания на костите, рак при децата и имунна недостатъчност.

Законодателство

Инициативата за ЕРМ получава финансиране по няколко програми на ЕС, сред които са здравната програма, Механизмът за свързване на Европа и Хоризонт 2020.

Координация

Инициативата за ЕРМ се осъществява предимно от държавите от ЕС. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията Съветът на държавите членки е органът, който отговаря за одобряването и закриването на мрежи и за членството в тях. Съветът се състои от представители на всички държави от ЕС и ЕИП.

Система за мониторинг

Съветът на държавите членки прие и представи на 4-ата конференция на ЕРМ 18 показателя за системата за мониторинг на ЕРМ.

Тази рамка ще помогне за изграждането на система за подобряване на качеството, за определяне на подходящи резултати от ЕРМ и идентифициране на успехите и потенциалните проблеми и за демонстриране на добавената стойност от ЕРМ.

Комуникационни материали