European Reference Networks

Działalność europejskich sieci referencyjnych

Aby przeanalizować diagnozę i leczenie danego pacjenta, członkowie europejskich sieci referencyjnych konsultują się nawzajem ze sobą, wymieniają informacjami i dzielą wiedzą. Koordynatorzy i inne osoby kierujące działalnością sieci mają możliwość zwołania „wirtualnego” konsylium lekarzy specjalistów z różnych dziedzin, które odbywa się z wykorzystaniem specjalnej platformy informatycznej i narzędzi telemedycyny.

Leczenie chorób rzadkich lub wieloczynnikowych

Europejskie sieci referencyjne (ang. European Reference Networks – ERN) nie są bezpośrednio dostępne dla indywidualnych pacjentów. Jednak – za zgodą pacjenta i zgodnie z przepisami dotyczącymi krajowego systemu opieki zdrowotnej – świadczeniodawca może przesłać informacje o pacjencie do odpowiedniej placówki należącej do sieci referencyjnej w jego kraju.

/health/file/26477_plscope.jpg

Formy współpracy wykraczające poza diagnozowanie i leczenie

  • Opracowywanie wytycznych, szkolenie i dzielenie się wiedzą
  • Udział w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych mających na celu uzyskanie szerszej wiedzy na temat chorób
  • Opracowywanie nowych leków i wyrobów medycznych w oparciu o zgromadzone dane dotyczące pacjentów
  • Opracowywanie nowych modeli opieki zdrowotnej oraz rozwiązań i narzędzi z zakresu e-zdrowia

Tworzenie europejskich sieci referencyjnych

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących tworzenia takich sieci w 2016 r. W nadchodzących latach publikowane będą zarówno zaproszenia do składania przez świadczeniodawców wniosków dotyczących przystąpienia do działających sieci, jak i zaproszenia dotyczące tworzenia nowych sieci referencyjnych.

Aby europejska sieć referencyjna mogła zostać uznana przez Komisję Europejską, musi spełniać następujące kryteria:

  • musi należeć do niej co najmniej dziesięciu świadczeniodawców (członków sieci) z co najmniej ośmiu różnych krajów UE
  • każdego świadczeniodawcę (członka sieci) musi zatwierdzić jego kraj UE
  • wszyscy członkowie sieci muszą posiadać wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie lub w zakresie konkretnych rodzajów leczenia, chorób lub problemów zdrowotnych
  • należy złożyć wniosek dotyczący tej sieci (w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków)
  • sieć musi spełniać kryteria dotyczące takich sieci i ich członków określone w decyzji delegowanej Komisji w sprawie europejskich sieci referencyjnych
  • członkostwo musi zostać zatwierdzone przez zarząd złożony z państw członkowskich na podstawie niezależnej oceny technicznej wniosku.

Więcej informacji