European Reference Networks

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Работа на ЕРМ

При прегледа на диагнозата и лечението на пациенти членовете на ЕРМ се консултират и обменят информация и знания помежду си. Координаторите и другите ръководители на мрежи свикват „виртуални“ консултативни групи от медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специално създадена за целта ИТ платформа и средства от областта на телемедицината.

Лечение на пациенти с редки или сложни заболявания

ЕРМ не са пряко достъпни за отделните пациенти. Със съгласието на пациентите обаче и според правилата на националната здравна система доставчикът им на здравно обслужване може да изпрати информацията за техния случай до съответния член на ЕРМ в страната им.

/health/file/26477_bgscope.jpg

Сътрудничество отвъд диагностиката и лечението

  • Разработване на насоки, обучение, обмен на знания
  • Улесняване на провеждането на големи клинични изследвания, за да се подобрят познанията за болестите
  • Разработване на нови лекарства и медицински изделия чрез събиране на данни за пациенти
  • Разработване на нови модели за грижи и на решения и инструменти в областта на електронното здравеопазване

Изграждане на ЕРМ

През 2016 г. Европейската комисия организира първата покана за представяне на предложения за развитие на ЕРМ. През следващите години ще бъдат обявени още покани за нови доставчици на здравно обслужване, които да се присъединят към съществуващи мрежи, както и за нови ЕРМ.

За да бъде призната от Комисията, дадена европейска референтна мрежа трябва да изпълни следните изисквания:

  • да е съставена от най-малко 10 доставчика на здравно обслужване (членове на мрежата) от поне 8 различни страни от ЕС
  • всеки доставчик на здравно обслужване (член на мрежата) трябва да бъде одобрен от съответната страна членка
  • всички членове на мрежата трябва да имат експертен опит и познания в определена област или по отношение на определени видове лечения, заболявания или здравни състояния
  • да изпрати предложение за изграждане на мрежа (след като е отправена покана за представяне на предложения за ЕРМ)
  • да отговаря на критериите за мрежите и техните членове в съответствие с делегираното решение на Комисията относно ЕРМ
  • да получи одобрение за членство, което се предоставя от Съвета на държавите членки въз основа на независима техническа оценка на предложението.

Информация по темата