European Reference Networks

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Обхват на ЕРМ

При прегледа на диагнозата и лечението на пациентите, доставчиците на здравно обслужване / членовете на ЕРМ се консултират и обменят информация и знания помежду си. Координаторите и другите ръководители на мрежи свикват „виртуални“ консултативни съвети на медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специално създадена за целта ИТ платформа и средства от областта на телемедицината.

Лечение на пациенти с редки или сложни заболявания

ЕРМ не са пряко достъпни за отделните пациенти. Със съгласието на пациентите обаче и според правилата на националната здравна система доставчикът им на здравно обслужване може да изпрати информацията за техния случай до съответния член на ЕРМ в страната им.

/health/file/26477_bgscope.jpg

Сътрудничество отвъд лечението

  • Разработване на насоки, обучение, обмен на знания
  • Улесняване на провеждането на големи клинични изследвания, за да се подобрят познанията за болестите
  • Разработване на нови лекарства и медицински изделия чрез събиране на голям набор от данни за пациенти
  • Разработване на нови модели за грижи и на решения и инструменти в областта на електронното здравеопазване