European Reference Networks

Projekti

Reto slimību izmēģinājuma sadarbības tīkli : izmēģinājuma sadarbības projekti saņēma finansējumu no veselības aizsardzības programmas, pirms tika noteikts Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas tiesiskais regulējums.

Zemāk norādītie Eiropas references tīklu projekti tika sagatavoti saskaņā ar direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi, un ES finansējumu no veselības aizsardzības programmas  tie saņēma kā līdzekļus ES veselības stratēģijas īstenošanai .

Kopš 2005. gada Veselības un patērētāju izpildaģentūra vada projektu priekšlikumu konkursus, piešķir dotācijas, rīko konferences un uztur attiecības ar veselības aizsardzības programmas finansējuma saņēmējiem.