European Reference Networks

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Процедури

Европейската комисия организира първа покана за представяне на предложения през 2016 г. През следващите години ще бъдат обявени още покани за нови доставчици на здравно обслужване, които да се присъединят към съществуващи мрежи, както и за нови ЕРМ.

Изграждане на ЕРМ

Съгласно решението за изпълнение (приложение), за да бъде призната от Комисията, дадена европейска референтна мрежа трябва да изпълни следните изисквания:

  • да е съставена от най-малко 10 доставчика на здравно обслужване (членове на мрежата) от поне 8 различни страни от ЕС
  • всеки доставчик на здравно обслужване (член на мрежата) трябва да бъде подкрепен от съответната страна членка
  • всички членове на мрежата трябва да имат експертен опит и познания в определена област или по отношение на определени видове лечение, определени заболявания или определени здравни състояния
  • да изпрати предложение за изграждане на мрежа (след като е отправена покана за представяне на предложения за ЕРМ)
  • да отговаря на всички критерии за мрежи и техните членове в съответствие с делегираното решение (приложение) на Комисията (необходима е техническа оценка от независим орган)
  • да получи одобрение за членство, което се предоставя от Съвета на държавите членки въз основа на независима техническа оценка на предложението.