European Reference Networks

Politika

Evropské referenční sítě (ERN) jsou virtuální sítě mezi poskytovateli zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem je řešit problém komplexních nebo vzácných onemocnění nebo chorob, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění poznatků a zdrojů.

Zdravotnické systémy v EU mají za cíl poskytovat vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péči. Toho je obzvláště obtížné dosáhnout v případě vzácných nebo komplexních onemocnění a nemocí a poruch s nízkou prevalencí. 5 000 až 8 000 tisíc vzácných onemocnění má každodenní dopad na život 30 milionů osob v celé EU.

 

Jak to funguje?

K přezkumu pacientovy diagnózy a léčby svolají koordinátoři ERN „virtuální“ poradní radu složenou z lékařů-specialistů z různých disciplín. Využijí při tom specializovanou platformu informačních technologií a nástroje telemedicíny.

Postup a kritéria pro zřízení evropské referenční sítě a pro výběr jejích členů jsou stanoveny v právních předpisech EU.

24 sítí

První evropské referenční sítě byly zavedeny v 2017 za účasti více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických oddělení z více než 300 nemocnic v 26 členských státech. 24 evropských referenčních sítí pracuje na řadě tematických otázek včetně kostních poruch, rakoviny u dětí a imunodeficitu.

Právní rámec

  • Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
  • Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (příloha) obsahující kritéria a podmínky, jež musí splnit poskytovatelé zdravotní péče a evropské referenční sítě
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (příloha) obsahující kritéria zřízení evropské referenční sítě a její hodnocení, včetně pravidel pro výměnu a šíření informací o těchto sítích.

Iniciativa ERN získávají podporu z různých programů financování EU, včetně programu v oblasti zdraví, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont 2020.

Rada členských států

Iniciativu ERN realizují především členské státy EU. Rada členských států je formální subjekt, kterému je na základě prováděcího rozhodnutí Komise svěřena pravomoc schvalovat zřízení sítě a ukončení jejího fungování. Rada rozhoduje i o členství v síti. Skládá se ze zástupců 28 členských států EU a zemí EHP.

Publikace a videa