European Reference Networks

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Европейските референтни мрежи и COVID-19

В контекста на борбата с пандемията от коронавирус, Европейската комисия даде старт на системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19 (CMSS). Целта е да се подпомагат лекари, медицински сестри и други здравни специалисти в болниците, които в момента се занимават със случаи на COVID-19 в ЕС, Обединеното кралство и държавите от ЕИП. Системата дава възможност на специалистите да открият свои колеги в други страни и подпомага комуникацията им с тях.

Защо да се присъедините към CMSS?

Въз основа на опита с европейските референтни мрежи инициативата дава възможност за откриване на колеги и получаване на периодични актуализации на база данни, включваща техните имена и информация за контакт. Системата помага за създаването на бързи връзки между всички европейски здравни специалисти и болници, чиято дейност е свързана с COVID-19.

Съответната информация във връзка с COVID-19 и европейските референтни мрежи, ще бъде изпратена на получателите на тази база данни.

За да се присъедините към системата, моля, регистрирайте се онлайн

Как става това на практика?

След като се регистрират, участниците ще получат информация за контакт с участващите клинични специалисти.

Обработването на личната информация на участниците е съобразено с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Вж. също специалната декларация за поверителност.

Системата, която действа от 23 март 2020 г., бе представена на компетентните национални органи в рамките на Комитета за здравна сигурност на ЕС и бе широко популяризирана сред работещите в сферата на здравеопазването.

Съветът на държавите членки за ЕРМ напълно подкрепя инициативата за CMSS и пое ангажимент за нейното популяризиране и за подпомагане на използването ѝ в съответните страни.

Проектът е насочен изключително към оказването на подкрепа на клиничните специалисти в ежедневната им работа. Той няма за цел да се разглеждат стратегическите, организационните, логистичните и свързаните с общественото здраве (епидемиологични или свързани с надзора) аспекти на пандемията.

Какво прави системата от ЕРМ в помощ на пациентите, страдащи от редки заболявания и COVID-19?

ЕРМ са изправени пред безпрецедентно предизвикателство — да помагат на пациенти, страдащи от редки заболявания, които са заразени и с новия коронавирус, да получават грижи и лечение в съответствие със специфичното си положение. Няколко ЕРМ създадоха целенасочени инициативи.

Уебинари на ЕРМ

В контекста на системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19, създадена от Европейската комисия, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ организира поредица от уебинари в подкрепа на клиничните специалисти и други здравни работници, които са на първа линия в грижите за пациентите с COVID-19. Въз основа на опита с европейските референтни мрежи, на тези уебинари бяха представени експертният опит и препоръките на някои от специалистите на 24-те ЕРМ относно лечението в по-сложни случаи, когато пациентите страдат едновременно от COVID-19 и от рядко или сложно заболяване.

Полезна информация

Полезни връзки