European Reference Networks

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Европейските референтни мрежи и COVID-19

В контекста на борбата с пандемията от коронавирус, Европейската комисия даде старт на системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19 (CMSS). Целта е да се подпомагат лекари, медицински сестри и други здравни специалисти в болниците, които в момента се занимават със случаи на COVID-19 в ЕС, Обединеното кралство и държавите от ЕИП. Тази система улеснява специалистите да общуват със своите колеги, да обменят знания, да обсъждат случаи и да подобряват обучението си с помощта на уебинари.

Защо да се присъедините към CMSS?

Като се основава на опита с европейските референтни мрежи, инициативата помага за създаването на бързи връзки между всички европейски здравни специалисти и болници, чиято дейност е свързана с COVID-19.

Специално бюро за помощ, ръководено от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, помага на здравните работници да организират уеб конференции и обмен на мнения относно възможните лечения и начините за справяне с тежки и сложни случаи с участието на колеги от цяла Европа.

Тази работа в екип има за цел да се ускори обменът на информация относно специфични възможности за лечение и да се допринесе за намаляване на някои от неяснотите, дължащи се на неизвестните клинични аспекти на болестта. В крайна сметка от жизненоважен интерес за засегнатите от COVID-19 пациенти е техните лекари да могат да обсъждат случаите им и да получат най-добрите съвети. 

За да се присъедините към системата, моля, регистрирайте се онлайн

Как става това на практика?

След като се регистрирате, от бюрото за помощ ще се свържат с вас и ще ви предоставят информация за това как можете да поискате да бъдат организирани уеб конференции или уебинари, както и база данни за клиничните специалисти, включително техните организации и координати за връзка (държава, болница, име, електронен адрес и телефонен номер).

Обработването на личната информация на участниците е съобразено с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Вж. също специалната декларация за поверителност.

Системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19 се състои от:

  • база данни за клиничните специалисти, които лекуват заболяването (мрежа на клиничните специалисти във връзка с COVID-19) 
  • централно бюро за помощ, ръководено от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“
  • система за конферентна връзка (WebEx communication tool) за уеб конференции и уебинари, която позволява споделяне на компютърни екрани (рентгенови лъчи, текст и др.) и използване на мобилни устройства, и
  • проста и лесна процедура за провеждане на уеб конференции и уебинари по искане на която и да е от болниците, определени като референтни центрове в ЕС.

Подробна информация за работния процес на системата е включена в информационния документ за системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19.

Системата, която действа от 23 март 2020 г., бе представена на компетентните национални органи в рамките на Комитета за здравна сигурност на ЕС и бе широко популяризирана сред работещите в сферата на здравеопазването.

Съветът на държавите членки за ЕРМ напълно подкрепя инициативата за CMSS и пое ангажимент за нейното популяризиране и за подпомагане на използването ѝ в съответните страни.

Проектът е насочен изключително към оказването на подкрепа на клиничните специалисти в ежедневната им работа, а не толкова към справянето със стратегическите, организационните, логистичните и свързаните с общественото здраве (епидемиологични или свързани с надзора) аспекти на пандемията.

CMSS и уебинарите на ЕРМ

В контекста на системата за подпомагане на клиничното управление на COVID-19, създадена от Европейската комисия, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ организира поредица от уебинари в подкрепа на клиничните специалисти и други здравни работници, които са на първа линия в грижите за пациентите с COVID-19. Въз основа на опита с европейските референтни мрежи, на тези уебинари ще бъдат представени експертният опит и препоръките на някои от специалистите на 24-те ЕРМ относно лечението в по-сложни случаи, когато пациентите страдат едновременно от COVID-19 и от рядко или сложно заболяване.

Какво правят ЕРМ в помощ на пациентите, страдащи от редки заболявания и COVID-19?

ЕРМ са изправени пред безпрецедентно предизвикателство — да помагат на пациенти, страдащи от редки заболявания, които са заразени и с новия коронавирус, да получават грижи и лечение в съответствие със специфичното си положение. Няколко ЕРМ създадоха целенасочени инициативи.

Контекст

В различните държави пандемията от COVID-19 се развива по различен начин във времето и поражда различни трудности. 

Много пациенти се нуждаят от високоспециализирани грижи. Практическият опит в лечението на пациенти в особено тежко състояние е оскъден и разпръснат в цяла Европа, тъй като в много случаи конкретните техники и лечения са експериментални и съществуват ограничения за достъп до натрупаните от началото на пандемията досега знания.

Европейската комисия може да осигури значителна добавена стойност, като помогне за свързването и обединяването на експертния опит, и точно в това е същността на инициативата за CMSS, вдъхновена от опита на европейските референтни мрежи.

Полезна информация

Полезни връзки