European Reference Networks

Styrelse

Styrelsen inrättades den 5 februari 2014 i enlighet med EU-kommissionens genomförandebeslut.

Styrelsen ska godkänna

  • förslag till nätverk och vårdgivares ansökningar om medlemskap
  • vårdgivare som vill gå med i befintliga nätverk
  • upphörande av nätverk (utvärdering)
  • upphörande av medlemskap.

Verksamhet

  • Styrelsens verksamhet regleras av en arbetsordning.
  • Ledamöterna företräder EU- och EES-länderna (högst två per land).
  • Ordförandeskapet delas av EU-kommissionen och en företrädare för ledamöterna, som väljs av styrelsen för en period av två år.
  • De nuvarande ordförandena är Lennart Christiansson från Sverige och Andrzej Rys, som är direktör vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Möten och resultat

EU-ländernas nationella strategier

En del EU-länder har tydliga strategier och kriterier för att hantera sällsynta, ovanliga och komplexa sjukdomar. Andra är i färd med att besluta hur verksamheten ska kopplas till referensnätverken.

Nedan kan du läsa om ländernas kriterier eller system för att godkänna nationella kompetenscentrum och andra tänkbara högspecialiserade tjänster. De ska bidra till att främja referensnätverken på nationell nivå och underlätta utbyte av bästa praxis mellan EU-länderna.

Österrike Italien
Belgien Lettland
 Bulgarien Litauen
Kroatien Luxemburg
Cypern Malta
Tjeckien Nederländerna
 Danmark Polen
Estland Portugal
 Finland Rumänien
 Frankrike Slovakien
Tyskland Slovenien
Grekland Spanien
 Ungern Sverige
Irland 

 

 EES–länder

  Norge Liechtenstein

 Andra länder

 Storbritannien