European Reference Networks

Rada členských štátov

Rada členských štátov, ako je stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie, bola zriadená 5. februára 2014.

Jej hlavné úlohy:

  • schvaľovanie návrhov na vytvorenie siete a žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o členstvo,
  • schvaľovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem vstúpiť do už existujúcej siete,
  • ukončenie činnosti siete (hodnotenie),
  • rozhodovanie o zániku členstva.

Pôsobenie rady

  • Rokovací poriadok rady
  • Členovia zastupujú členské štáty EÚ a krajiny EHP (najviac dvaja zástupcovia z jednej krajiny)
  • Rade spolupredsedá Európska komisia a zástupca členov, ktorého volí rada na obdobie dvoch rokov
  • Rade v súčasnosti spolupredsedá Švédsko (dr. Lennart Christiansson) a Komisia (dr. Andrzej Rys; riaditeľ riaditeľstva B – GR SANTE)

Stretnutia a kľúčové dokumenty

Národné stratégie štátov EÚ

Niekoľko krajín EÚ má stanovené jasné politiky a kritériá zvládania zriedkavých alebo málo rozšírených komplexných chorôb, iné v súčasnosti zvažujú vhodný prístup a jeho prepojenie s ERS.

V nasledujúcom prehľade sa uvádzajú vnútroštátne kritériá a systémy schvaľovania centier odborných znalostí a iných potenciálnych vysokošpecializovaných služieb. Tieto národné stratégie by mali prispieť k podpore európskych referenčných sietí na vnútroštátnej úrovni a uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

 Rakúsko Taliansko
 Belgicko Lotyšsko
 Bulharsko Litva
 Chorvátsko Luxembursko
 Cyprus Malta
 Česko Holandsko
 Dánsko Poľsko
 Estónsko Portugalsko
 Fínsko Rumunsko
 Francúzsko Slovensko
 Nemecko Slovinsko
 Grécko Španielsko
 Maďarsko Švédsko
 Írsko 

 

 Krajiny EHP

  NórskoLichtenštajnsko

 Ostatné krajiny

 Spojené kráľovstvo