European Reference Networks

Zarząd reprezentujący państwa członkowskie

Zarząd reprezentujący państwa członkowskie został utworzony 5 lutego 2014 r. zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.

Główne zadania zarządu to:

  • zatwierdzanie zaproponowanych sieci i wniosków świadczeniodawców o członkostwo w nowo tworzonych sieciach
  • zatwierdzanie wniosków świadczeniodawców zainteresowanych przystąpieniem do istniejącej sieci
  • rozwiązywanie sieci (ocena)
  • wydawanie decyzji w sprawie utraty członkostwa.

Funkcjonowanie zarządu

  • Regulamin wewnętrzny zarządu
  • Członkami zarządu są państwa członkowskie UE i EOG (najwyżej dwóch przedstawicieli na kraj)
  • Zarządem kierują wspólnie Komisja Europejska i przedstawiciel członków wybrany przez zarząd na dwuletnią kadencję
  • Aktualnie wspólnie przewodniczą Szwecja (dr Lennart Christiansson) i Komisja (dr Andrzej Ryś – dyrektor dyrekcji B w DG SANTE)

Posiedzenia i najważniejsze dokumenty

Strategie krajowe w obrębie UE

Niektóre kraje UE wdrażają przejrzyste strategie i kryteria postępowania w przypadku chorób rzadkich, w niewielkim stopniu rozpowszechnionych lub chorób złożonych, inne dopiero przygotowują się do przyjęcia konkretnej strategii i rozważają, w jaki sposób strategia ta powinna uwzględniać europejskie sieci referencyjne.

Poniżej przedstawiono linki do informacji o krajowych kryteriach i systemach stosowanych do zatwierdzania centrów wiedzy specjalistycznej i ewentualnych innych podmiotów świadczących usługi wysokospecjalistyczne. Takie krajowe strategie powinny przyczyniać się do promowania sieci na szczeblu krajowym, a także do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. Austria  Włochy
 Belgia  Łotwa
 Bułgaria  Litwa
 Chorwacja Luksemburg
 Cypr  Malta
 Czechy  Holandia
 Dania  Polska
 Estonia  Portugalia
  Finlandia  Rumunia
 Francja  Słowacja
 Niemcy  Słowenia
  Grecja  Hiszpania
 Węgry  Szwecja
 Irlandia  Wielka Brytania

 Państwa EOG


  Norwegia Liechtenstein