European Reference Networks

Dalībvalstu padome

Dalībvalstu padome, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā, tika izveidota 2014. gada 5. februārī.

Padomes galvenie uzdevumi:

  • tīklu izveides priekšlikumu un veselības aprūpes sniedzēju dalības pieteikumu apstiprināšana;
  • to veselības aprūpes sniedzēju apstiprināšana, kuri vēlas pievienoties esošiem tīkliem;
  • tīklu darbības izbeigšana (izvērtējums);
  • lēmumi par dalībnieka statusa zaudēšanu.

Padomes darbība

  • Padomes reglaments
  • Dalībnieki (no ES dalībvalstīm un EEZ valstīm, ne vairāk kā divi pārstāvji no katras valsts)
  • To kopīgi vada Eiropas Komisijas pārstāvis un dalībnieku pārstāvis, ko Padome ievēl uz diviem gadiem
  • Pašreizējie Padomes priekšsēdētāji ir Zviedrijas pārstāvis Dr. Lennarts Kristiansons un Komisijas pārstāvis Dr. Andžejs Riss, Veselības ģenerāldirektorāta B direktorāta direktors

Sanāksmes un svarīgākie dokumenti

ES valstu stratēģijas

Vairākas dalībvalstis izstrādājušas skaidru politiku un kritērijus retu vai kompleksu slimību pārvaldībai, savukārt citās dalībvalstīs šobrīd tiek strādāts pie tā, lai tiktu pieņemta retu vai kompleksu slimību gadījumos piemērojamā pieeja un lai šo pieeju varētu sasaistīt ar jauno Eiropas references tīklu (ERT) sistēmu.

Zemāk sniegtā informācija ieskicē valstu kritērijus vai sistēmas, ko izmanto, lai apstiprinātu zināšanu centrus vai citus eventuāli ļoti specializētus pakalpojumus. Šīm valstu stratēģijām būtu jāpalīdz ERT popularizēšanā valstu līmenī un jāuzlabo labas prakses apmaiņa starp ES valstīm.

 Austrija Itālija
Beļģija Latvija
 Bulgārija Lietuva
Horvātija Luksemburga
Kipra Malta
Čehija Nīderlande
 Dānija Polija
Igaunija Portugāle
 Somija Rumānija
 Francija Slovākija
Vācija Slovēnija
Grieķija Spānija
 Ungārija Zviedrija
Īrija 

 

 EEZ valstis

  Norvēģija Lihtenšteina

 Citas valstis

 Apvienotā Karaliste