European Reference Networks

Liikmesriikide nõukogu

Liikmesriikide nõukogu (nagu see on sätestatud komisjoni rakendusotsuses) loodi 5. veebruaril 2014.

Nõukogu peamised ülesanded on järgmised:

  • võrgustiku ettepanekute ja tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustikuga liituda soovivate tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustiku tegevuse lõpetamine (hindamine);
  • liikmesuse lõpetamist käsitlevate otsuste tegemine.

Kuidas nõukogu toimib?

  • Nõukogu kodukord
  • Liikmed esindavad ELi ja EMP riike (maksimaalselt kaks esindajat riigi kohta)
  • Kaaseesistujaks on Euroopa Komisjon ja nõukogu liikmete esindaja, kelle valib välja nõukogu kaheaastaseks perioodiks
  • Praegu on nõukogu kaaseesistujateks Austria (prof. Till Voigtländer) ja komisjon (dr Andrzej RYS; tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi direktoraadi B direktor)

Koosolekud ja peamised dokumendid

ELi riikide strateegiad

Kuigi mitmel ELi riigil on selge poliitika ja konkreetsed kriteeriumid haruldaste, väikese levimusega ja komplekshaigustega seotud küsimuste haldamiseks, on liikmesriike, mis on neid lähenemisviise praegu välja töötamas. Samuti uurivad nad parajasti seda, kuidas asjaomast lähenemisviisi saaks siduda Euroopa tugivõrgustike süsteemiga.

Allpool esitatud teabes esitletakse riikide kriteeriume või süsteeme, mida kasutatakse eksperdikeskuste heakskiitmiseks, ning teisi võimalikke väga spetsialiseeritud teenuseid. Need riiklikud strateegiad peaksid aitama kaasa Euroopa tugivõrgustike edendamisele riiklikul tasandil ja hõlbustama parimate tavade vahetamist ELi riikide vahel.

 Austria  Itaalia
 Belgia  Läti
 Bulgaaria  Leedu
 Horvaatia Luksemburg
 Küpros  Malta
 Tšehhi  Madalmaad
 Taani  Poola
 Eesti  Portugal
  Soome  Rumeenia
 Prantsusmaa  Slovakkia
 Saksamaa  Sloveenia
  Kreeka  Hispaania
 Ungari  Rootsi
 Iirimaa  Ühendkuningriik

 EMP riigid

  Norra Liechtenstein