European Reference Networks

Съвет на държавите членки

Съветът на държавите членки бе създаден на 5 февруари 2014 г. съгласно решението за изпълнение на Европейската комисия.

Основните задачи на Съвета са:

  • одобряване на предложения за мрежи и заявления за членство на доставчици на здравно обслужване
  • одобряване на заявления на доставчици на здравно обслужване, които искат да се присъединят към вече съществуваща мрежа
  • закриване на мрежи (оценка)
  • вземане на решения относно загубата на членство.

Функциониране на Съвета

  • Процедурен правилник на Съвета
  • Членовете представляват държавите от ЕС и държавите от ЕИП (максимум по 2 представители на държава)
  • Съпредседатели на Съвета са представителят на Комисията и представител на членовете, който се избира от Съвета за период от две години.
  • В момента съпредседатели на Съвета са Австрия (проф. Тил Фойгтлендер) и Комисията (д-р Анджей Рис, директор на дирекция B в генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“).

Заседания и основни документи

Национални стратегии

Редица страни от ЕС имат ясни политики и критерии за управление на редките, слабо разпространените или сложните заболявания, а други в момента определят подхода си и начина, по който той може да се свърже с европейските референтни мрежи.

В информацията по-долу са посочени националните критерии или системи, използвани за одобряване на експертни центрове и други евентуални високоспециализирани услуги. Тези национални стратегии би трябвало да помогнат за популяризирането на европейските референтни мрежи на национално равнище и за улесняването на обмена на добри практики между страните от ЕС.

 Австрия  Италия
 Белгия  Латвия
 България  Литва
 Хърватия Люксембург
 Кипър  Малта
 Чехия  Нидерландия
 Дания  Полша
 Естония  Португалия
  Финландия  Румъния
 Франция  Словакия
 Германия  Словения
  Гърция  Испания
 Унгария  Швеция
 Ирландия  Обединено кралство

 Страни от ЕИП

  Норвегия Лихтенщайн