Endocrine disruptors

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide kehtestamise protsess

Otsustusprotsess

Pidades läbirääkimisi kahe õigusakti eelnõu üle, milles kehtestatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise teaduslikud kriteeriumid, konsulteeris komisjon ettenähtud vastuvõtumenetluste raames biotsiidide ja taimekaitsevahendite valdkonnas nii ekspertide kui ka ELi riikide esindajatega.

Alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 12. ja 13. detsembril 2017 toimunud kohtumisel, kus arutati pestitsiide käsitlevaid õigusnorme, hääletasid ELi riikide esindajad uue määruse eelnõu poolt, milles kehtestatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise teaduslikud kriteeriumid pestitsiide käsitlevate õigusnormide kontekstis. Nõukogu ega Euroopa Parlament ei esitanud 9. aprillil 2018 lõppenud kontrolliperioodi jooksul kavandatavate kriteeriumide suhtes vastuväiteid. Komisjon võttis kriteeriumid vastu 19. aprillil 2018.

Taimekaitsevahendite valdkonna kriteeriumid avaldati ja need jõustusid 10. mail 2018. Neid kohaldatakse alates 10. novembrist 2018 kõikide uute ja juba menetluses olevate taimekaitsevahendite loataotluste suhtes.

Komisjon võttis 4. septembril 2017 vastu delegeeritud määruse, milles käsitletakse endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemise teaduslikke kriteeriume biotsiidide puhul. Nõukogu ega Euroopa Parlament ei esitanud 4. novembril 2017 lõppenud kontrolliperioodi jooksul delegeeritud määruse suhtes vastuväiteid.

Kriteeriumid biotsiidide valdkonnas avaldati ja need jõustusid 7. detsembril 2017. Neid kohaldatakse alates 7. juunist 2018 kõikide uute ja juba menetluses olevate biotsiidide loataotluste suhtes.

Volinik Andriukaitis ja Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimees arutasid kriteeriumide teemat kirja teel 18. oktoobril 2016 ja 26. oktoobril 2017.

Kriteeriumide rakendamine

Praeguseks on avaldatud suunised, milles käsitletakse endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaks tegemist taimekaitsevahendite ja biotsiidide puhul (7. juuni 2018).

Need töötasid välja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse toel.

Mõjuhinnang

Enne kui tehti ettepanek selle kohta, milliste kriteeriumide alusel teha taimekaitsevahendite ja biotsiidide puhul kindlaks endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale, koostas Euroopa Komisjon põhjaliku mõjuhinnangu, et analüüsida endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide eri variante.

Dialoog huvitatud isikutega

Euroopa Komisjon pidas huvitatud isikute ja poliitikakujundajatega mõjuhinnangu üle kogu kriteeriumide kindlakstegemise aja jooksul avatud ja läbipaistvat dialoogi. Toimusid muu hulgas järgmised üritused.