Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ο ρόλος των κρατών μελών

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την επαρκή προστασία της υγείας των πολιτών του και για την απόφαση των μέτρων που θα εφαρμόζει.

Ωστόσο, για να στηριχθούν τα κράτη μέλη και να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, η ΕΕ ζητά από τις εθνικές κυβερνήσεις να εξετάζουν την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όταν παρατηρείται υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς - όπως ορίζεται στη σύσταση της ΕΕ (99/519/EΚ) για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Για συνοπτική εικόνα της κατάστασης στα κράτη μέλη, βλέπε τις εκθέσεις εφαρμογής .

Το 2011, το Εθνικό Ινστιτούτο των Κάτω Χωρών για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον δημοσίευσε σύγκριση των πολιτικών που εφαρμόζονται διεθνώς για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία , η οποία παρουσιάζει και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.