Електромагнитни полета

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Електрическите и електронните системи до такава степен са навлезли в ежедневието ни, че вече е трудно да си представим живота без тях. Въпреки че допринасят по множество начини за качеството ни на живот, те също така създават електромагнитни полета (нейонизиращo лъчениe), които при достатъчно силно излъчване могат да загреят биологични тъкани (както става в микровълновите печки).

Електромагнитните полета имат различни честоти – измервани в херцове (Hz), или трептения в секунда, и съответно различни приложения, като например:

  • медицинските скенери за магнитно-резонансна томография, при които се използват силни магнитостатични полета (0 Hz)
  • стандартния променлив ток за захранване в нашите домове и офиси, за който се използват ниски честоти (50 Hz)
  • електропроводите и битовите електроуреди, като прахосмукачки, сешоари и ютии
  • радио- и телевизионните приемници, мобилните телефони, микровълновите печки, безжичните мрежи (Wi-Fi) и др., при които се използват високи честоти.

Допреди няколко десетилетия основните създадени от човека източници на електромагнитни полета бяха радио- и телевизионните антени и високоволтовите електропроводи. От 1990 г. насам бързото развитие на мобилните телекомуникации и електронните устройства доведе до значителното увеличаване на източниците и на видовете електромагнитни полета, на които сме изложени. Това предизвиква тревоги за възможните негативни последствия за здравето.

Най-често задаваните въпроси и техните отговори (също и на японски) за електромагнитните полета са обобщени в документ на Европейската комисия.