Elektromagnetiska fält

Vad gör EU?

EU:s initiativ om elektromagnetiska fält bygger på rådets rekommendation om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz).

Rekommendationen innehåller

  • förslag till grundläggande begränsningar och referensnivåer
  • råd till EU-länderna
  • en grund för EU-lagstiftning om produktsäkerhet
  • en uppmaning till kommissionen att regelbundet se över de elektromagnetiska fältens eventuella påverkan på människors hälsa.

De begränsningar och referensnivåer som föreslås i rekommendationen bygger på riktlinjer från Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ett organ som har erkänts av Världshälsoorganisationen WHO och som består av oberoende vetenskapliga experter).

EU:s vetenskapliga styrkommitté godkände 1999 riktlinjerna och har sett över dem i fyra vetenskapliga yttranden om de elektromagnetiska fältens potentiella hälsoeffekter.

EU-regler på andra områden

Rekommendationen fungerar också som referens för EU-regler på andra områden:

EU:s övervakning av potentiella hälsoeffekter

Kommissionen följer nya forskningsrön om hälsoeffekter av exponering för elektromagnetiska fält.

På kommissionens begäran har vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker  hittills utfärdat fem yttranden där kommittén går igenom aktuella vetenskapliga rön om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.

Enligt de vetenskapliga yttrandena  finns det inga vetenskapliga belägg för att man behöver ändra gränsvärdena (grundläggande begränsningar och referensvärden) enligt rådets rekommendation 1999/519/EG . Men kommittén konstaterar också att det ännu finns för få basfakta för att utvärdera vissa risker, framför allt långvarig exponering i låga nivåer. Det krävs alltså mer forskning.

Kommitténs senaste yttrande, som bygger på över 700 studier främst från tiden efter 2009, är nu tillgängligt.

Kommissionen har också gjort lättlästa sammanfattningar  av flera av kommitténs yttranden om bland annat elektromagnetiska fält. De finns på fyra språk.

Vad har Europaparlamentet gjort?

Parlamentet har antagit resolutioner  om elektromagnetiska fält och ställer regelbundet skriftliga frågor  till kommissionen.

Vad har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén gjort?

Kommittén är ett rådgivande EU-organ och har nyligen utfärdat ett initiativyttrande om elektromagnetisk överkänslighet.

Dialoggruppen för intressenter

Gruppen träffades fyra gånger under 2011 för att kartlägga de viktigaste frågorna för olika intressenter och lägga fram rekommendationer. Läs mer i gruppens protokoll .

Det senaste mötet hölls i Aten i mars 2014 i samband med workshoppen om elektromagnetiska fält och hälsa: från vetenskap till policy och kunskap hos allmänheten .