Pola elektromagnetyczne

Działania UE

Działania UE dotyczące pól elektromagnetycznych opierają się na zaleceniu Rady w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz).

W zaleceniu tym:

  • zaproponowano podstawowe wartości graniczne i poziomy odniesienia
  • zawarto wytyczne dla rządów krajów UE
  • stworzono podstawy dla unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów
  • wezwano Komisję do dokonywania regularnego przeglądu możliwego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie.

Wartości graniczne i poziomy odniesienia zaproponowane w zaleceniu opierają się na wytycznychMiędzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (organ złożony z niezależnych ekspertów naukowych uznany przez Światową Organizację Zdrowia).

W 1999 r. unijny Naukowy Komitet Sterujący zatwierdził te wytyczne, a następnie dokonał ich przeglądu w ramach czterech opinii naukowych ad-hoc na temat możliwego wpływu pola elektromagnetycznego (EMF) na zdrowie.

Środki legislacyjne UE

Zalecenie służy za punkt odniesienia dla przepisów unijnych w innych dziedzinach. Są to:

UE monitoruje potencjalne zagrożenia dla zdrowia

Komisja monitoruje najnowsze wyniki badań nad możliwym wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie.

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)  wydał dotychczas na zlecenie Komisji pięć opinii, w których ujęto okresowe przeglądy dowodów naukowych dotyczących wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie.

Te opinie  nie dostarczyły żadnych podstaw naukowych do przeglądu dopuszczalnych poziomów narażenia na działanie pól elektromagnetycznych (podstawowe wartości graniczne i poziomy odniesienia) w zaleceniu Rady 1999/519/WE . Przyznano jednak, że niektóre podstawowe dane niezbędne do oceny pewnych rodzajów ryzyka nadal są niewystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o długotrwałe narażenie na działanie pól o niskich częstotliwościach. Oznacza to, że konieczne są dalsze badania.

Dostępna jest już najnowsza opinia SCENIHR, oparta na ponad 700 badaniach – w większości przeprowadzonych po 2009 r.

Poza tym Komisja opracowała specjalne streszczenia  kilku opinii SCENIHR, w tym także na temat pól elektromagnetycznych, przeznaczone dla osób niebędących specjalistami. Są one dostępne w czterech językach.

Działania Parlamentu Europejskiego

Parlament przyjął rezolucje  w sprawie pól elektromagnetycznych i regularnie przesyła do Komisji zapytania pisemne .

Działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Komitet (organ doradczy UE) opracował niedawno z własnej inicjatywy opinię w sprawie zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej.

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu

W 2011 r. grupa ta spotkała się cztery razy w celu określenia najważniejszych spraw z punktu widzenia różnych zainteresowanych stron oraz przedstawienia stosownych zaleceń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w protokołach .

Ostatnie spotkanie odbyło się w marcu 2014 r. w Atenach w ramach warsztatów na temat pól elektromagnetycznych i ich skutków dla zdrowia: od nauki do polityki i świadomości społecznej .