Elektromagnētiskais lauks

ES rīcība

ES rīcība attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem pamatojas uz Padomes ieteikumu par elektromagnētisko lauku (0 Hz–300 GHz) ietekmes uz plašu sabiedrību ierobežošanu.

Šis ieteikums:

  • ierosina vairākus pamata ierobežojumus un robežvērtības;
  • sniedz vadlīnijas ES dalībvalstu valdībām;
  • rada pamatu ES likumdošanai par izstrādājumu drošumu;
  • aicina Komisiju regulāri pārbaudīt jebkuras sekas, ko elektromagnētiskie lauki var atstāt uz veselību.

Ieteikumā ierosināto ierobežojumu un robežvērtību pamatā ir izmantotas vadlīnijas, ko izdevusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (neatkarīgu zinātnisko ekspertu struktūra, kuru atzinusi Pasaules Veselības organizācija).

1999. gadā ES Zinātniskā koordinācijas komiteja apstiprināja šīs vadlīnijas un vēlāk tās secīgi pārskatīja četros īpašos zinātniskos atzinumos par elektromagnētisko lauku iespējamo iedarbību uz veselību.

ES tiesību akti

Minētais ieteikums noder par atsauci ES noteikumiem arī citās jomās:

ES pārrauga iespējamo ietekmi uz veselību

Komisija seko līdzi visiem jaunajiem zinātniskajiem atzinumiem par to, kā elektromagnētiskie lauki var ietekmēt veselību.

Pēc tās pieprasījuma arī Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR)  līdz šim ir izdevusi piecus atzinumus, kuros komiteja aplūko zinātniskos atzinumus par elektromagnētisko lauku ietekmi uz veselību.

Šie zinātniskie atzinumi  nav noderējuši par zinātnisku pamatojumu tam, lai noteiktu iedarbības robežlīmeni (pamata ierobežojumus un robežvērtības) atbilstoši Padomes Ieteikumam 1999/519/EK . Tomēr tajos atzīts, ka pagaidām trūkst pamatdatu, lai varētu novērtēt dažus riska faktorus, it īpaši nelielu iedarbību ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga turpmāka izpēte.

Tagad ir pieejams jaunākais SCENIHR atzinums, kura pamatā ir vairāk nekā 700 pētījumu, kas veikti lielākoties pēc 2009. gada.

Komisija ir arī apkopojusi  vairākus SCENIHR atzinumus nespeciālistiem par dažādiem tematiem, arī par elektromagnētiskajiem laukiem. Tie ir pieejami četrās valodās.

Eiropas Parlamenta rīcība

Parlaments ir pieņēmis rezolūcijas  par elektromagnētiskajiem laukiem un regulāri Komisijai sūta rakstiskus jautājumus .

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rīcība

Šī komiteja (kas ir ES padomdevēja struktūra) nesen pēc savas iniciatīvas sagatavoja atzinumu par elektromagnētisko hipersensitivitāti.

Ieinteresēto personu dialoga grupa

Šī grupa tikās četras reizes 2011. gadā, lai apzinātu vairākām ieinteresētajām personām svarīgākos jautājumus un sagatavotu atbilstošus ieteikumus. Vairāk lasiet sanāksmju protokolos .

Pēdējoreiz tā tikās Atēnās 2014. gada martā “Seminārā par elektromagnētiskajiem laukiem un ietekmi uz veselību: no zinātnes līdz politikai un sabiedrības izpratnei” .