Elektromagnetiniai laukai

ES veiksmai

ES veiksmai elektromagnetinių laukų srityje grindžiami Tarybos rekomendacija dėl tokių laukų poveikio visuomenei ribojimo (0–300 GHz).

Šioje rekomendacijoje:

  • siūloma nustatyti bazinius apribojimus ir standartinius lygius;
  • pateikiamos gairės ES valstybių narių vyriausybėms;
  • sukuriamas ES teisės aktų dėl produktų saugos pagrindas;
  • Komisija raginama reguliariai tikrinti bet kokį poveikį, kurį elektromagnetiniai laukai gali daryti sveikatai.

Rekomendacijoje siūlomi apribojimai ir standartiniai lygiai grindžiami gairėmis, kurias apibrėžė Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (Pasaulio sveikatos organizacijos pripažįstama nepriklausomų mokslinių ekspertų grupė).

1999 m. ES Mokslo iniciatyvinis komitetas pritarė šioms gairėms ir vėliau, jas tikrindamas, paskelbė 4 atskiras mokslines nuomones dėl galimo elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai.

ES teisinės priemonės

Rekomendacija yra pavyzdys, kuriuo vadovaujantis nustatomos ES taisyklės kitose srityse:

ES stebi galimą poveikį sveikatai

Komisija stebi mokslinių tyrimų, kuriuos vykdant nagrinėjamas galimas elektromagnetinių laukų poveikis sveikatai, naujienas.

Jos prašymu Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR)  iki šiol pateikė 5 nuomones, kuriose periodiškai apžvelgė elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai mokslinius faktus.

Šios mokslinės nuomonės  nesuteikė jokio mokslinio pagrindo keisti poveikio ribas (bazinius apribojimus ir standartinius lygius), nustatytas Tarybos rekomendacijoje 1999/519/EB . Vis dėlto jose pripažįstama, kad vis dar nepakanka duomenų, kad būtų galima įvertinti tam tikrą riziką, ypač susijusią su ilgalaikiu silpnu elektromagnetinių laukų poveikiu. Tai reiškia, kad reikia atlikti tolesnius tyrimus.

Jau galima susipažinti su naujausia SCENIHR nuomone, grindžiama daugiau kaip 700 tyrimų, kurie daugiausia atlikti po 2009 m.

Komisija taip pat parengė kelių SCENIHR nuomonių, kuriose nagrinėjami elektromagnetinių laukų klausimai, santraukas  ne specialistams. Jos pateikiamos 4 kalbomis.

Europos Parlamento veiksmai

Parlamentas priėmė nutarimų  dėl elektromagnetinių laukų ir reguliariai siunčia rašytinius klausimus  Komisijai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto veiksmai

Komitetas (ES patariamoji institucija) neseniai parengė savo iniciatyvą – nuomonę dėl elektromagnetinio hiperjautrumo.

Suinteresuotųjų šalių dialogo grupė

Ši grupė 2011 m. posėdžiavo 4 kartus, siekdama nustatyti pagrindinius įvairioms suinteresuotosioms šalims rūpimus klausimus ir pateikti atitinkamas rekomendacijas. Daugiau informacijos pateikiama pateikiama posėdžių protokoluose .

Naujausias posėdis įvyko 2014 m. kovo mėn. Atėnuose per seminarą elektromagnetinių laukų ir poveikio sveikatai tema (nuo mokslo iki politikos ir visuomenės informavimo ).