Elektromagnetväljad

ELi meetmed

ELi elektromagnetväljadega seotud meetmed põhinevad nõukogu soovitusel, mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega (0 Hz- 300 GHz).

Asjaomases soovituses

  • esitatakse peamised piirangud ja kontrolltasemed;
  • antakse juhiseid ELi liikmesriikide valitsustele;
  • luuakse alus tooteohutusalastele ELi õigusnormidele;
  • kutsutakse komisjoni üles korrapärasele läbivaatamisele seoses elektromagnetväljade võimaliku mõjuga tervisele.

Soovituses esitatud piirangud ja kontrolltasemed tuginevad Rahvusvahelise Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Komisjonisuunistele (Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud sõltumatutest teadusekspertidest koosnev asutus).

1999. aastal kinnitas ELi teaduslik juhtkomitee asjaomased suunised ja teostas nende üle järelevalvet nelja ad-hoc teadusliku arvamuse vahendusel, mis käsitlesid elektromagnetväljadega kokkupuutega kaasnevaid võimalikke tervisemõjusid.

ELi seadusandlikud meetmed

Soovituses leidub viiteid ELi eeskirjadele, mis käsitlevad ka muid valdkondi.

ELi järelevalve seoses võimaliku mõjuga tervisele

Komisjon jälgib uusi arengusuundi teadustegevuses, mis on seotud elektromagnetväljadega kokkupuutega kaasnevate võimalike tervisemõjudega.

Komisjoni palvel on hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR)  siiani esitanud 5 arvamust, milles vaadatakse regulaarselt üle teaduslikud tõendid elektromagnetväljadega kokkupuutega kaasnevate tervisemõjude kohta.

Need teaduslikud arvamused  ei ole andnud teaduslikke põhjendusi nõukogu soovituses 1999/519/EÜ  esitatud kokkupuute piirmäärade (piirangute ja kontrolltasemete) läbivaatamiseks. Arvamustes tõdetakse siiski, et põhiandmed teatud ohtude hindamiseks on puudulikud just pikaajalise kokkupuute puhul väikeste doosidega. Seetõttu on täiendavate uuringute teostamine vajalik.

Viimases SCENIHRi arvamuses, mis põhineb üle 700 uuringul (mis on suuremas osas läbi viidud pärast 2009. aastat), on nüüd kättesaadav.

Komisjon on ka kokku võtnud  mitmed SCENIHRi arvamused seoses erinevate teemadega sealhulgas elektromagnetväljadega kokkupuude mittespetsialistide puhul. Need on kättesaadavad neljas keeles.

Euroopa Parlamendi meetmed

Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsioone  seoses elektromagnetväljadega ning saadab komisjonile korrapäraselt kirjalikke küsimusi .

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee meetmed

Komitee (ELi nõuandev organ) koostas hiljuti omaalgatusliku arvamuse teemal „Elektromagnetiline ülitundlikkus”.

Sidusrühmadega peetavate arutelude töörühm

See töörühm tuli 2011. aastal kokku neli korda, et määrata kindlaks peamised sidusrühmi puudutavad küsimused ning anda asjakohaseid soovitusi. Lisateabe saamiseks tutvuge protokolliga .

Kõige viimane kohtumine toimus 2014. aasta märtsis Ateenas seminari: „Elektromagnetväljad ja tervisemõjud: teadusest poliitikani ja üldsuse teadlikkuseni  raames.