Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Η δράση της ΕΕ

Η δράση της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)

Η σύσταση αυτή:

  • προτείνει δέσμη βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς
  • παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • δημιουργεί μια βάση για νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων
  • ζητά από την Επιτροπή να εξετάζει τακτικά τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία.

Οι περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς που προτείνονται στη σύσταση βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (σώμα ανεξάρτητων επιστημονικών εμπειρογνώμων αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).

Το 1999, η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της ΕΕ υιοθέτησε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και στη συνέχεια τις υπέβαλε σε επανεξέταση μέσω 4 ad-hoc επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Νομοθετικά μέτρα της ΕΕ

Η σύσταση χρησιμεύει ως αναφορά για κανόνες της ΕΕ σε άλλους τομείς.

  • Η οδηγία 2004/40/ΕΚ, την οποία αντικατέστησε η οδηγία 2013/35/ΕΕ, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προέρχονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  • Η οδηγία 2006/95/ΕΚ, την οποία αντικατέστησε η οδηγία 2014/35/EΕ, έχει ως αντικείμενο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό χαμηλής τάσεως.
  • Η οδηγία 1999/5/ΕΚ, την οποία αντικατέστησε η οδηγία 2014/53/EΕ, καλύπτει τον ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

Παρακολούθηση της ΕΕ για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που έχει στην υγεία η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Μετά από αίτημά της, η Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR)  έχει ήδη δημοσιεύσει 5 γνωμοδοτήσεις με περιοδική επισκόπηση των επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Από αυτές τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις  δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την αναθεώρηση των ορίων έκθεσης (βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς) που προβλέπει η σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ . Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι εξακολουθούν να είναι περιορισμένα τα βασικά δεδομένα για την αξιολόγηση ορισμένων κινδύνων, ειδικά όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη, χαμηλού επιπέδου έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Η πλέον πρόσφατη γνωμοδότηση της SCENIHR είναι ήδη διαθέσιμη και βασίζεται σε πάνω από 700 μελέτες που έγιναν κατά κύριο λόγο μετά το 2009.

Η Επιτροπή έχει επίσης συνοψίσει , σε απλουστευμένη μορφή για μη ειδικούς, αρκετές γνωμοδοτήσεις της SCENIHR για θέματα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε 4 γλώσσες.

Η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψηφίσματα  για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αποστέλλει τακτικά γραπτές ερωτήσεις  στην Επιτροπή.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ (συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ) εκπόνησε πρόσφατα, με δική της πρωτοβουλία, γνωμοδότηση για την ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία.

Ομάδα διαλόγου των ενδιαφερόμενων μερών

Η ομάδα αυτή συνεδρίασε 4 φορές το 2011 για να προσδιορίσει τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους ενδιαφερομένους και να προβεί στις κατάλληλες συστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα πρακτικά .

Η πλέον πρόσφατη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014 κατά την Ημερίδα για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επιπτώσεις στην υγεία:  από την επιστήμη στην πολιτική και στην ευαισθητοποίηση του κοινού .