Elektromagnetiske felter

EU's indsats

EU's indsats i forbindelse med elektromagnetiske felter bygger på Rådets henstilling om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)

Denne henstilling:

  • fremsætter en række grundlæggende restriktioner og referenceværdier
  • udgør retningslinjer for EU-landene
  • danner grundlag for EU-lovgivning om produktsikkerhed
  • opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at vurdere eventuelle konsekvenser af elektromagnetiske felter for sundheden.

De restriktioner og referenceværdier, der foreslås i henstillingen, bygger på retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (et organ bestående af uafhængige videnskabelige eksperter anerkendt af WHO).

I 1999 godkendte EU's Videnskabelige Styringskomité disse retningslinjer og reviderede dem løbende gennem 4 videnskabelige ad-hoc-udtalelser om de potentielle sundhedsmæssige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter.

EU's lovgivningsinitiativer

Henstillingen bruges som reference for EU-regler på andre områder, f.eks.:

EU-overvågning af potentielle sundhedsmæssige virkninger

Kommissionen holder øje med ny udvikling inden for forskning i potentielle sundhedsmæssige virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter.

På Kommissionens opfordring har Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS)  indtil videre afgivet 5 udtalelser, som sikrer regelmæssig vurdering af den videnskabelige dokumentation om eksponering for elektromagnetiske felter.

Disse videnskabelige udtalelser  har ikke påvist nogen videnskabelig begrundelse for en revision af eksponeringsgrænserne (basisrestriktioner og referenceniveauer) i Rådets henstilling 1999/519/EF . De medgiver dog, at de grundlæggende data for evaluering af visse risici stadig er begrænsede, navnlig for langvarig lavniveaueksponering. Der er derfor behov for yderligere forskning.

Den seneste udtalelse fra VKNNPS, som bygger på over 700 undersøgelser - de fleste gennemført efter 2009 - er nu tilgængelig.

Kommissionen har også udarbejdet opsummeringer  af flere VKNNPS-udtalelser om emner som bl.a. elektromagnetiske felter for lægfolk. De fås på 4 sprog.

Europa-Parlamentets indsats

Parlamentet har vedtaget henstillinger  om elektromagnetiske felter og sender jævnligt skriftlige forespørgsler  til Kommissionen.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs indsats

Udvalget (et rådgivende EU-organ) fremsatte for nyligt initiativudtalelse om elektromagnetisk overfølsomhed.

Dialoggruppe for interessenter

Gruppen mødtes 4 gange i 2011 for at udpege de væsentligste problemer for de forskellige parter og komme med passende henstillinger. Læs mere i referatet .

Det seneste møde blev holdt i Athen i marts 2014 i forbindelse med workshoppen om elektromagnetiske felter og sundhedsmæssige virkninger: fra videnskab til politik og offentligt kendskab .