Elektromagnetická pole

Činnost EU

Opatření EU v oblasti elektromagnetických polích vychází z doporučení Rady, podle kterého by expozice veřejnosti těmto polím (0 Hz–300 GHz) měla být omezená.

Toto doporučení:

  • navrhuje soubor základních omezení a referenčních úrovní
  • obsahuje pokyny pro orgány členských států EU
  • představuje základ pro evropské právní předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků
  • vyzývá Komisi, aby prováděla pravidelný přezkum veškerých dopadů, které by mohla elektromagnetická pole mít na lidské zdraví.

Omezení a referenční úrovně navrhované v doporučení vycházejí z pokynůMezinárodní komise pro ochranu před neionizující zářením (skupina nezávislých odborníků uznávaná Světovou zdravotnickou organizací).

Tyto pokyny schválil v roce 1999 vědecký řídící výbor EU. Následně je nechal přezkoumat v rámci 4 vědeckých stanovisek zabývajících se potenciálními zdravotními účinky expozice elektromagnetickým polí na lidské zdraví.

Legislativní opatření EU

Doporučení slouží jako referenční text pro právní předpisy EU v dalších oblastech:

Sledování možných účinků na zdraví

Komise sleduje nejnovější vývoj ve výzkumu potenciálních zdravotních účinků expozice elektromagnetickým polím.

Na její žádost vydal Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika  (SCENIHR) již 5 stanovisek, která obsahují opakovaná hodnocení vědeckých důkazů o účincích expozice elektromagnetickým polím.

Tato vědecká stanoviska  zatím neposkytla vědecky odůvodněný podnět k revizi mezních hodnot expozice (základních omezení a referenčních úrovní) stanovených podle doporučení Rady 1999/519/ES . Autoři stanovisek však uznávají, že data, na jejichž základě se provádí hodnocení některých rizik, jsou zatím dosti omezená, zejména u hodnocení dlouhodobé expozice polím nízké úrovně. To znamená, že je nutné provádět další výzkum.

Aktuálně je k dispozici nejnovější stanovisko výboru SCENIHR, které vychází z více než 700 studií – provedených většinou po roce 2009.

Komise dále zveřejnila shrnutí  stanovisek výboru SCENIHR k několika souvisejícím tématům – např. „Elektromagnetická pole pro laiky“. Tyto texty jsou dostupné ve 4 jazycích.

Opatření Evropského parlamentu

Evropský parlament přijal ve věci elektromagnetických polí usnesení  a pravidelně zasílá Komisi otázky k písemnému zodpovězení .

Opatření Evropského hospodářského a sociálního výboru

Výbor jakožto poradní orgán EU v nedávné době vypracoval z vlastní iniciativy stanovisko k tématu elektromagnetické přecitlivělosti.

Skupina pro dialog se zúčastněnými stranami

Tato skupina se sešla čtyřikrát v roce 2011 s cílem identifikovat hlavní otázky jednotlivých zúčastněných strany a učinit vhodná doporučení. Další informace najdete v zápisech z jednání 

Poslední zasedání se konalo v březnu 2014 v Athénách rámci semináře o elektromagnetických polích a jejich účincích na zdraví  nazvaného Využití vědeckých poznatků při tvorbě politiky a informování veřejnosti .